Studiując w Powszechnej Wyższej Szkole Humanistycznej „Pomerania” masz szansę otrzymać stypendium, które może być większe, niż czesne za studia!

Stypendium przychodzi na Twoje prywatne konto,
nie jest zaliczane na poczet czesnego,
możesz je więc wydać na co tylko chcesz! 

 

STYPENDIUM REKTORA

O stypendium rektora może ubiegać się student, który w poprzednim roku akademickim uzyskał wysokie wyniki w nauce oraz/lub posiada szczególne osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe.
Do wybitnych osiągnięć należą takie dokonania, jak: publikacje naukowe (artykuły, referaty), udział w projektach badawczych, wysokie wyniki w konkursach, olimpiadach i projektach artystycznych (laureaci, finaliści, zajęcie określonego miejsca, wyróżnienia), udział w krajowych oraz międzynarodowych zawodach sportowych. 
Stypendium rektora może otrzymać student przyjęty na pierwszy rok studiów w roku złożenia egzaminu maturalnego, który jest:

  • laureatem olimpiady międzynarodowej albo laureatem lub finalistą olimpiady stopnia centralnego, o których mowa w przepisach o systemie oświaty,

  • medalistą co najmniej współzawodnictwa sportowego o tytuł Mistrza Polski w danym sporcie, o którym mowa w przepisach o sporcie.

W 2022 roku stypendium wynosiło średnio 975 zł/miesiąc, wypłacane przez 9 miesięcy!

STYPENDIUM SOCJALNE

Stypendium socjalne przyznawane jest studentowi znajdującemu się w trudnej sytuacji materialnej, na jego wniosek. Student musi udokumentować trudną sytuację materialną.
Stypendium socjalne przysługuje studentowi, w rodzinie którego dochód netto na jedną osobę nie przekracza 1.294,40 zł.
Student, którego miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 600,00 , ma obowiązek przedłożyć zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej o bieżącej sytuacji dochodowej i majątkowej swojej oraz rodziny.
W 2022 roku stypendium socjalne wynosiło średnio 1200 zł/miesiąc, wypłacane przez 9 miesięcy!

STYPENDIUM DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Stypendium dla osób niepełnosprawnych może otrzymać student, niezależnie od osiąganych przez jego rodzinę dochodów, z tytułu niepełnosprawności potwierdzonej:

  • orzeczeniem o niepełnosprawności,

  • orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności,

  • orzeczeniem o zaliczeniu do grupy inwalidów,

  • orzeczeniem lekarza orzecznika ZUS o całkowitej niezdolności do pracy, albo o niezdolności do samodzielnej egzystencji, albo o częściowej niezdolności do pracy.

Student składa wniosek wraz z kserokopią aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności wydanego przez właściwy organ.
W 2022 roku stypendium dla osób niepełnosprawnych wynosiło średnio 800 zł/miesiąc, wypłacane przez 9 miesięcy!

ZAPOMOGA

Zapomoga może być przyznana studentowi, który przejściowo znalazł się w trudnej sytuacji życiowej.
Student jest zobowiązany dołączyć stosowne dokumenty, potwierdzające trudną sytuację życiową.
Student może otrzymać zapomogę dwa razy w roku akademickim, jednak nie może otrzymać zapomogi dwa razy za to samo zdarzenie.
O wysokości zapomogi decyduje Komisja Stypendialna.
Najwyższa zapomoga wyniosła 2500 zł.