Doktor Nauk Humanistycznych. Temat pracy doktorskiej: „Edukacja zdrowotna jako czynnik modyfikujący styl życia ludzi z cukrzycą typu 2.”
Zainteresowania badawcze: gerontologia społeczna, metodyka opieki gerontologicznej, wspomaganie osób starszych, profilaktyka cukrzycy i lekomanii, biologiczne podstawy rozwoju, metodyka pracy opiekuńczej, podstawy andragogiki.

 

Wybrane publikacje

  • Edukacja zdrowotna seniorów [w:] M. Kuchcińska (red), Edukacja do i w starości, Wydawnictwo Kujawsko – Pomorskiej Szkoły Wyższej, Bydgoszcz 2009 s.193-208;
  • Edukacja zdrowotna (część czwarta) – Ewaluacja edukacji zdrowotnej [w:] Magazyn Edukacyjny, Pismo Polskiej Federacji w Diabetologii, Kwartał I 2009; s. 14-16;
  • Dwa rozdziały w monografii, która jest w druku po pozytywnej recenzji „Konteksty zdrowia i choroby”, rozdziały: „Biologiczne aspekty zdrowia” i „Psychologiczne aspekty zdrowia”.

Udział w konferencjach naukowych w kraju i za granicą

  • Interdyscyplinarna konferencja naukowa „Rodzina w świecie współczesnym – modele, role, funkcje” Uniwersytet Gdański Wydział Filologiczny Katedra Kulturoznawstwa, Gdańsk 17 – 19 maja 2009r. artykuł „Człowiek stary w rodzinie współczesnej w opiniach seniorów”;
  • I Zjazd Andragogiczny „Edukacja dorosłych jako czynnik rozwoju społecznego” Instytut Pedagogiki UJ, Zakład Pedagogiki Społecznej i Andragogiki, 23-24 czerwca 2009r., Kraków, referat „Motywy uczestnictwa seniorów do UTW”.