zdjecie do wykorzystania zewnętrznego

Profesor nadzwyczajny w  Katedrze Pedagogiki

PWSH Pomerania w Chojnicach

E-mail: arekarwacki@wp.pl

 

Przebieg kariery naukowej

UMK, 2001, magister nauk humanistycznych w zakresie socjologii
UMK, 2005, doktor nauk humanistycznych w zakresie socjologii
UMK, 2011, doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie socjologii

Zatrudnienie

PWSH Pomerania, 2005-2013 – wykładowca
PWSH Pomerania, 2013- profesor nadzwyczajny
UMK, Instytut Socjologii, 2005-2013, adiunkt
UMK, Podyplomowe Studium Organizacji Pomocy Społecznej, 2005-2009, wykładowca i egzaminator
UMK, 2013, profesor nadzwyczajny UMK

Zainteresowania naukowe potwierdzone dorobkiem publikacyjnym

 • Socjologia problemów społecznych (ubóstwo, wykluczenie społeczne, bezrobocie)
 • Współczesna polityka społeczna (współczesne koncepcje w polityce społeczne w teorii i praktyce w tym szczególnie podejście aktywizujące w polityce społecznej, polityka spójności społecznej, lokalna polityka społeczna w tym zagadnienia pomocy społecznej, strategie w polityce społecznej, problemy pracy socjalnej, problemy ekonomii społecznej)
 • Socjologia wychowania.

Doświadczenia naukowe zdobyte w Polsce i za granicą w ciągu ostatnich 10 lat [wybrane]

 • Ekspert w ramach programu PHARE 2001 – Promocja Zatrudnienia i Rozwój Zasobów Ludzkich w województwie kujawsko-pomorskim (2003 r.)
 • Ekspert w ramach programu – INTERREG III c (Rozwój partnerstwa społecznego i przeciwdziałanie ekskluzji społecznej w województwie kujawsko-pomorskim) (2004-2005 r.);
 • Ekspert w ramach projektu „Partnerstwo – rodzina – równość praca” Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL (2006-2008 r.).
 • Ekspert w projekcie „Funkcjonowanie służb społecznych (pomoc społeczna, służby zatrudnienia) w kontekście aktywizacji kobiet wiejskich w Polsce” (2008 r.).
 • Ekspert w projekcie „Przedsiębiorcza uczelnia” – analiza losów absolwentów oraz opinii studentów i pracowników WSP TWP (2009-2010).
 • Ekspert w projekcie „Społecznie odpowiedzialna uczelnia” – prace w ramach grupy „Gospodarka społeczna” w projekcie WSP TWP (2009-2010).
 • Ekspert w projekcie systemowym z ramienia Instytutu Spraw Publicznych „Zintegrowany system wsparcia ekonomii społecznej” (2009-2013).
 • Ekspert w projekcie pt. „Szanse i bariery aktywizacji zawodowej osób chronicznie bezrobotnych” – projekt realizowany przez Szkołę Główną Handlową (2010).
 • Ekspert w projekcie pt. „Meta-raport o raportach. Wielowymiarowa i wielofunkcyjna ocena trafności, recepcji i użyteczności raportów o stanie kultury” w ramach Programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Obserwatorium Kultury (od 2014 r.).
 • Główny wykonawca w projekcie „Innowacje między ludźmi. Analiza procesu powstawania i implementacji innowacji w przedsiębiorstwach i podmiotach ekonomii społecznej funkcjonujących w Polsce”, projekt Narodowego Centrum Nauki, konkurs OPUS 6.

Udział w ciałach naukowych, zespołach czasopism  

 • członek International Sociological Association (Research Committees: 1/ Poverty, Social Welfare and Social Policy, 2/ Community Research) [od 2014].
 • członek European Sociological Association [2005-2009].
 • członek Sekcji Pracy Socjalnej Polskiego Towarzystwa Socjologicznego [od 2001]
 • członek Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej [od 2002]: w latach 2005-2008 koordynator regionalny, od 2008 roku członek Zarządu Głównego na kadencję 2008-2012.
 • sekretarz redakcji kwartalnika naukowego “Kultura i Edukacja” (od 2005 roku); od 2009 roku członek redakcji, od 2014 członek Rady Naukowej;
 • członek zespołu recenzentów czasopism: “Sociology of Health and Illnes” (JCR, IF 1.735), “Problemy Polityki Społecznej. Studia i Dyskusje” oraz “Nauki Społeczne. Social Science”.
 • od 2009 roku członek Rady Naukowej czasopisma “Wiadomości społeczne”;
 • Członek komisji konkursowej z ramienia KEJN w konkursie na dyrektora Instytutu Rozwoju Służb Społecznych [2012].

Najważniejsze międzynarodowe i polskie wyróżnienia wynikające z prowadzenia badań naukowych

 • Rozprawa doktorska pt. „Reprodukcja ‘kultury ubóstwa’ społeczności popegeerowskich – geneza, charakter procesów i wyzwania dla polityki społecznej” – wyróżnienie w VII edycji konkursu Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych pod patronatem Ministra Pracy i Polityki Społecznej na najlepsze prace magisterskie i doktorskie z zakresu problemów pracy i polityki społecznej.
 • Wyróżnienie Prezydenta Torunia za działalność przy tworzenie pisma naukowego „Kultura i Edukacja” pozostającego na liście ERIH.
 • Nagrody Rektora UMK:
  • Indywidualna Nagroda Rektora UMK III stopnia za działalność naukowo-badawczą w roku 2006,
  • Indywidualna Nagroda Rektora UMK II stopnia za działalność naukową w roku 2011.
  • Wyróżnienie Rektora UMK za działalność naukową w roku 2010.
  • Zespołowa Nagroda Rektora UMK II stopnia za działalność naukową w roku 2011
  • Zespołowa Nagroda Rektora UMK II stopnia za działalność organizacyjną w roku 2013.
 • Nagroda główna w II ogólnopolskim konkursie kwartalnika „Kultura i Edukacja” na najlepszą książkę z zakresu kultury, edukacji i społeczeństwa.
 • Wygranie konkursu na stypendium na rozwój naukowy i zwieńczenie rozprawy habilitacyjnej w projekcie „Przedsiębiorcza Uczelnia” (WSP TWP) dla adiunktów podejmujących zagadnienia polityki społecznej.

Osiągnięcia dydaktyczne

 • II nagroda w konkursie im. Floriana Znanieckiego PTS (2014) promowanej pracy magisterskiej pióra mgr Lucyny Tataruch pt. „Kobiety w seansie biedy. Feminizacja ubóstwa i jej obraz we współczesnym polskim kinie”.

Najważniejsze publikacje

Książki (z ISBN):

 • 2005. „Zagrożenie wykluczeniem społecznym w województwie kujawsko-pomorskim – element diagnozy. Perspektywy klubów integracji społecznej w gminach” (wspólnie z Krzysztofem Piątkiem), ROPS Toruń, stron: 96.
 • 2006. „Błędne koło. Reprodukcja kultury podklasy społecznej”. Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, stron: 243.
 •  2006. „Diagnoza sytuacji kobiet na rynku pracy Torunia”. Toruń, PIW EQUAL, stron: 92 (publikacja nie recenzowana).
 • 2007. (red.) „Aktywna polityka społeczna z perspektywy Europy socjalnej”. Toruń, Akapit (współredaktor: Krzysztof Piątek), stron: 546.
 • 2008. (red.) „Partnerstwo – Rodzina – Równość – Praca. Godzenie życia zawodowego i rodzinnego jako wyzwanie dla polityki społecznej – doświadczenia z realizacji projektu PIW EQUAL”, Toruń, Wydawnictwo UMK (współredaktor: Krzysztof Piątek). stron: 232.
 • 2008. (red.) „Polityka aktywizacji w Polsce. Nowy paradygmat zmiany społecznej czy działania pozorne?”, Toruń, Wydawnictwo UMK (współredaktor: Hubert Kaszyński), stron: 236.
 • 2009. (red.) „Strategie w polityce społecznej”. Warszawa, MCPS (współredaktor: Mirosław Grewiński), stron: 355.
 • 2010. (red. merytoryczna polskiego wydania) „Advances in Social Work: Special Issue on The Futures of Social Work” (James G. Daley [red.]). Warszawa, WSP TWP, stron: 323.
 • 2010. Pluralizm i międzysektorowa współpraca w realizacji usług społecznych. Warszawa, MCPS (współautor: Mirosław Grewiński), stron: 171. [20 pkt.].
 • 2010. Szanse i bariery aktywizacji zawodowej osób chronicznie bezrobotnych, Warszawa, Wydawnictwo: Oficyna SGH (współautorzy: Paweł Kubicki, Anna Ruzik-Sierdzińska), stron: 251.
 • 2010. Nowa polityka społeczna – aktywizacja, wielosektorowość, współdziałanie, Warszawa, MCPS (współautorzy: Mirosław Grewiński, Marek Rymsza) stron: 95.
 • 2010. Papierowe skrzydła. Rzecz o spójnej polityce aktywizacji. Rozprawa habilitacyjna. Toruń, Wydawnictwo UMK, stron: 346.
 • 2012. (red.). Nowe priorytety i tendencje w polityce społecznej – wokół integracji i aktywizacji zawodowa” (współredakcja: Krystyna Faliszek, Marek Rymsza i Kazimiera Wódz). Toruń, Wydawnictwo Edukacyjne Akapit, stron: 240.
 • 2011. Aktywna polityka społeczna i profesjonalna praca socjalna w województwie kujawsko-pomorskim (współautor: Tomasz Biernat), Toruń, Wydawnictwo Edukacyjne Akapit, stron: 311.
 • 2012. Dziedzictwo w akcji. Rekonstrukcja historyczna jako sposób uczestnictwa w kulturze, Warszawa, Narodowe Centrum Kultury (wspólnie z Tomaszem Szlendakiem, Krzysztofem Olechnickim, Wojciechem J. Bursztą, Jackiem Nowińskim), stron: 230.
 • 2013. Standardy jakości usług jako narzędzia zarządzania procesem świadczenia usług reintegracji (rehabilitacji) społecznej i zawodowej w centrach integracji społecznej, klubach integracji społecznej i zakładach aktywności zawodowej (wspólnie z Markiem Rymszą), Instytut Spraw Publicznych, Warszawa, stron: 102.
 • 2014. Reintegracja. Aktywna polityka społeczna w praktyce. Instytut Spraw Publicznych, Warszawa (wspólnie z Markiem Rymszą i Tomaszem Kaźmierczakiem), stron: 425.

Artykuły w czasopismach naukowych i rozdziały w książkach:

 • 2002. „The Culture of Poverty in the Post-State Farm Community”. Eastern European Countryside, nr 8, ss. 79-93.
 • 2002. „Specyfika pracy socjalnej w społecznościach trwale ubogich”, w: Krzysztof Piątek i Krzysztof Frysztacki (red.), „Wielowymiarowość pracy socjalnej”. Toruń, Akapit, ss. 183-192.
 • 2002. „Marginalizacja środowisk popegeerowskich w Polsce. Społeczno-kulturowe konsekwencje trwałego uwikłania w biedę jako wyzwanie dla polityki społecznej”, w: Renata Suchocka (red.), „Współczesne społeczeństwo polskie”. Poznań, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa, ss. 159-166.
 • 2002.  „Kultura biedy w byłych PGR-ach – geneza problemu i wyzwania dla polityki społecznej”. Kultura i Edukacja, nr 3-4, ss. 7-30.
 • 2003. „Underclass i kultura biedy w środowiskach popegeerowskich w kontekście sporów teoretycznych i interpretacyjnych” (wspólnie z Dominikiem Antonowiczem), Studia Socjologiczne, nr 3/2003, ss. 69-111.
 • 2004. „Narodowy Spis Powszechny z 2002 roku a polityka społeczna (ze szczególnym podkreśleniem kwestii mieszkaniowej)” (wspólnie z Krzysztofem Piątkiem). Studia Socjologiczne, nr 1/2004, ss. 121-138.
 • 2004. „Underclass na zakupach – czyli paradoksy konsumpcji ubogich Polaków”, w: Tomasz Szlendak, Krzysztof Pietrowicz (red.), „Na pokaz. O konsumeryzmie w kapitalizmie bez kapitału”. Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, ss. 47-66.
 • 2004. „Miejsce ludzi ubogich w polskiej i angielskiej polityce społecznej – komparatystyka nieuprawniona?”. w: Jerzy Krzyszkowski, Ryszard Majer (red.), „Problemy społeczne, pomoc społeczna, praca socjalna. Wymiar polski i europejski” (wspólnie z Dominikiem Antonowiczem), Częstochowa, AV, ss. 39-54.
 • 2004. „Reprodukcja „kultury ubóstwa” społeczności popegeerowskich – charakter procesów”, w: Kazimiera Wódz, Krzysztof Piątek (red.), „Socjologia i polityka społeczna a aktualne problemy pracy socjalnej w Polsce”. Toruń, Akapit, ss. 251-270.
 • 2004. „Kto zarabia na biedzie? Polityczna perspektywa funkcjonalna trzydzieści lat później” (wspólnie z Dominikiem Antonowiczem), Polityka Społeczna, nr 8, ss. 7-9.
 • 2005. „Pegeerowska i popegeerowska lokalność. Kierunki zmian i wyzwania w kontekście działań inkluzywnych”, w: Jolanta Grotowska-Leder, Krytyka Faliszek (red.), „Ekskluzja i inkluzja społeczna. Diagnoza – uwarunkowania – kierunki działań”. Toruń, Akapit, ss. 91-108.
 • 2005. „Андеркласс и культура бедности в среде бывших государственных сельских хоэяйств в контексте теоретических и интерпретационных дискуссий (wspólnie z Dominikiem Antonowiczem), Сoциoлoгия: Теория, Методы, Маркетинг, nr 1, ss. 36-70.
 • 2005. „Wykluczenie społeczne a kluby integracji społecznej”, w: Lucyna Frąckiewicz (red.), „Wykluczenie społeczne”. Katowice, Akademia Ekonomiczna (wspólnie z Krzysztofem Piątkiem) ss. 129-148.
 • 2006. „Poziom wykształcenia Polaków – zmiany w czasie, nierówności społeczne. Analiza w świetle danych Narodowego Spisu Powszechnego z 2002 roku” (wspólnie z Ryszardem Borowiczem). Socjologia Wychowania, nr XVI, zeszyt 378, ss. 167-184.
 • 2006. „Społeczności lokalne vs. współczesność – między globalizmem a potrzebą wspólnoty”, Wychowanie na co dzień, nr 4-5 ss. 18-21.
 • 2007. „Wspólne problemy, wspólne rozwiązania? Sport jako przestrzeń walki z wykluczeniem społecznym w Wielkiej Brytanii w kontekście wyzwań dla Polski, w: Arkadiusz Karwacki, Krzysztof Piątek (red.), „Aktywna polityka społeczna z perspektywy Europy socjalnej”. Toruń, Akapit (wspólnie z Dominikiem Antonowiczem) ss. 327-352.
 • 2007. Aktywna polityka społeczna – wielowymiarowa przestrzeń badawcza, w: Arkadiusz Karwacki, Krzysztof Piątek (red.), „Aktywna polityka społeczna z perspektywy Europy socjalnej”. Toruń, Akapit (wspólnie z Krzysztofem Piątkiem) ss. 9-24.
 • 2007. „Aktywność i koordynacja – wyzwania i realia polityki społecznej w Polsce”, w: Andrzej Rączaszek, Wiesław Koczur (red.), „Polityka społeczna w życiu społeczno-gospodarczym kraju”. Katowice, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, ss. 125-140.
 • 2007. „Wyzwania i dylematy polityki aktywizacji i inkluzji w Polsce (na przykładzie zatrudnienia socjalnego)”, w: Katarzyna Głąbicka (red.), „Polityka społeczna wobec wyzwań spójności społeczno-ekonomicznej UE”. Radom, Politechnika Radomska, ss. 66-79.
 • 2007. „Moda, wolność i polityka społeczna”, w: Tomasz Szlendak, Krzysztof Pietrowicz (red.), „Rozkoszna zaraza. Subiektywna socjologia mody”. Warszawa, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, ss. 74-91.
 • 2008. „Nowe akademickie ośrodki polityki społecznej – Toruń, Bydgoszcz, Gdańsk, Szczecin, Olsztyn”, w: Andrzej Rączaszek (red.), „Polityka społeczna – badania, dydaktyka, rozwój” . Katowice, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej (wspólnie z Krzysztofem Piątkiem), ss. 145-154.
 • 2008. „Konsumpcja wyrzeczeń? Wzory i uwarunkowania konsumpcji w życiu osób o ograniczonych kapitałach”, w: Janusz Mucha, Ewa Narkiewicz-Niedbalec, Maria Zielińska (red.), „Co nas łączy, co nas dzieli?”. Zielona Góra, Wydawnictwo Uniwersytetu w Zielonej Górze, ss. 399-425.
 • 2008. „Ku aktywności – aktywizacja podmiotów polityki społecznej”, w: Krzysztof Piątek, Arkadiusz Karwacki (red.), „Partnerstwo – Rodzina – Równość – Praca. Godzenie życia zawodowego i rodzinnego jako wyzwanie dla polityki społecznej – doświadczenia z realizacji projektu PIW EQUAL”, Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika (współautor: Krzysztof Piątek), ss. 15-28.
 • 2008. „Sytuacja kobiet na toruńskim rynku pracy na tle województwa kujawsko-pomorskiego – główne tendencje, aktywizacja, przedsiębiorczość”, w: Krzysztof Piątek, Arkadiusz Karwacki (red.), „Partnerstwo – Rodzina – Równość – Praca. Godzenie życia zawodowego i rodzinnego jako wyzwanie dla polityki społecznej – doświadczenia z realizacji projektu PIW EQUAL”, Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, ss. 137-154.
 • 2008. Aktywizacja kobiet mieszkających na wsi w świetle dokumentów urzędowych instytucji pomocy społecznej i administracji pracy, w: Jerzy Krzyszkowski (red.), Diagnoza sytuacji społeczno-zawodowej kobiet wiejskich w Polsce”, Warszawa, MPiPS, ss. 265-292.
 • 2008. Aktywizacja w ‘Rzeczpospolitej obcych’ – o współczesnych podziałach, włączaniu i wyłączaniu, w: Arkadiusz Karwacki, Hubert Kaszyński (red.) „Polityka aktywizacji w Polsce. Nowy paradygmat zmiany społecznej, czy działania pozorne?”, Toruń, Wydawnictwo UMK, ss. 19-45.
 • 2008. Instytucjonalne aspekty aktywizacji zawodowej kobiet na wsi, w: Zenon Wiśniewski, Edward Dolny (red.) „Rynek pracy w Polsce w procesie integracji z Unią Europejską”. Toruń, Wydawnictwo UMK (wspólnie z Krzysztofem Piątkiem i Anną Śliwińską), ss. 127-148.
 • 2008. Wyzwania spójnej polityki społecznej. Polityka Społeczna, nr 9/2008, ss. 1-5.
 • 2008. Aktywna polityka społeczna, jako wyzwanie dla instytucji pomocy społecznej i administracji pracy. Acta Pomerania, nr 1/2008, ss. 59-74.
 • 2008. „Na ratunek biednemu światu? – szanse i bariery”. Artykuł recenzyjny. Studia Socjologiczne, nr 4, ss. 113-129.
 • 2009. Spójność – kluczowe pojęcie dla współczesnej polityki społecznej (inspiracje, tropy i wyzwania). Studia Socjologiczne, nr 1, ss. 9-51.
 • 2009. „Strategia – istota, reguły i wyzwania implementacji ze środowiska biznesu do polityki społecznej”, w: Mirosław Grewiński, Arkadiusz Karwacki (red.), „Strategie w polityce społecznej”. Warszawa, WSP TWP, PTPS, ss. 11-40.
 • 2009. „Bieda i rozpiętość dochodów jako źródła problemów społecznych – test koncepcji poziomicy”. Polityka Społeczna, nr 8 (wspólnie z Tomaszem Szlendakiem) ss. 1-4.
 • 2009. „Kultura a nierówności społeczne”. Kultura i Edukacja, nr 4 (wraz z Tomaszem Szlendakiem)  ss. 147-159.
 • 2010. „Święty Graal polityki społecznej? O ‘koncepcji poziomicy’ Richarda Wilkinsona i Kate Pickett”. Artykuł recenzyjny. (wraz z Tomaszem Szlendakiem). Problemy Polityki Społecznej, nr 13, ss. 2-9-232.
 • 2010. Koncepcja poziomicy – cudowne lekarstwo czy utopijna terapia? Studia Socjologiczne, nr 1 (wspólnie z Tomaszem Szlendakiem), ss. 35-67.
 • 2010. The New Poverty in Poland – circumstances, scale, characteristics, w: Dawn Judd, Bogusia Temple, Jerzy Krzyszkowski (red.), “Polish Journeys Through Welfare Systems”, Warszawa, Dom Wydawniczy Elipsa, ss. 70-84
 • 2010. Centra integracji społecznej w świetle badań – problemy i wyzwania badawcze. Trzeci Sektor, nr 21, ss. 15-25.
 • 2010. „Trust, Social Activity and Income Gap. The Spirit Level Concept in the Light of European Sociological Survey Data” (wydanie w j. angielskim) i与收入范围对比的信任和社会活动。以欧洲社会调查为依据的精神层面概念 (wydanie w j. mandżurskim) Kultura i Edukacja, nr 5 (wraz z Tomaszem Szlendakiem), ss. 80-105.
 • 2010. Gospodarka społeczna – kwintesencja polityki aktywizacji, w: Marek Siromski (red.), „Dobry pieniądz. Ekonomia społeczna w województwie kujawsko-pomorskim”. Toruń, Stowarzyszenie Partnerstwo Społeczne, ss. 8-13.
 • 2011. Meandry upowszechniania koncepcji aktywnej polityki społecznej w Polsce, w: Marek Rymsza, Mirosław Grewiński (red.), Polityka aktywizacji w Polsce: usługi reintegracji w sektorze gospodarki społecznej, Warszawa, WSP TWP (wspólnie z Markiem Rymszą), ss. 29-54.
 • 2011. Usługi społeczne w zakresie zatrudnienia socjalnego w: Marek Rymsza, Mirosław Grewiński (red.), Polityka aktywizacji w Polsce: usługi reintegracji w sektorze gospodarki społecznej, Warszawa, WSP TWP, ss. 197-217.
 • 2011. „Polityka ‘aktywnej integracji’ w Polsce – między ambitnymi celami a doświadczanymi problemami”, w: Bohdan Skrzypczak, Barbara Bąbska (red.), „Aktywizacja czy integracja? Zaproszenie do dyskusji nad rolą instytucji pomocy i integracji społecznej”. Warszawa, Laboratorium Społeczne CAL, ss. 19-52.
 • 2011. Współpraca jednostek systemu pomocy społecznej z organizacjami pozarządowymi w ramach polityki aktywizacji i wielosektorowości – oczekiwania, realia, rekomendacje, w: Jacek Gądecki, Mateusz Kucz, Miłosz Ukleja, „Współpraca. Diagnoza współpracy między jednostkami pomocy społecznej i organizacjami pozarządowymi z terenu województwa kujawsko-pomorskiego”. Toruń, TŁOK, ss. 115-158.
 • 2011. „Toruńska” polityka społeczna – aktywność badaczy skupionych w Instytucie Socjologii UMK w Toruniu”, w: Katarzyna Głąbicka, Maria Gagacka (red.), „Badania społeczne środowiska polityków społecznych”, Radom, Politechnika Radomska (wspólnie z Krzysztofem Piątkiem), ss. 7-18.
 • 2011. „Autor w humanistyce i naukach społecznych – wprowadzenie do dyskusji”. Kultura i Edukacja, nr 3 (wspólnie z Adamem Grzelińskim), ss. 199-203.
 • 2011. „O współczesnej aktywizacji i integracji – w stronę nowego modelu polityki społecznej?, w: Krystyna Faliszek, Arkadiusz Karwacki, Marek Rymsza, Kazimiera Wódz (red.), „Nowe priorytety i tendencje w polityce społecznej – wokół integracji i aktywizacji zawodowa”. Toruń, Wydawnictwo Edukacyjne Akapit, ss. 233-249.
 • 2012. „Are the Swedes really aspiring to sense and the Portuguese to status? <0}{0>Aktywność kulturalna a rozpiętość dochodów w krajach Unii Europejskiej<}0{>Cultural activity and income gap in the member states of the European Union”<0}. International Sociology, Issue 27 (6) (wraz z Tomaszem Szlendakiem), ss. 807-826.
 • 2012. Zatrudnienie socjalne w czasach kryzysu. Jaka przyszłość centrów integracji społecznej, zakładów aktywizacji zawodowej i klubów integracji społecznej?, Trzeci Sektor, nr 27 (wspólnie z Markiem Rymszą), ss. 38-48.
 • 2012. Współczesne problemy polityki społecznej w Polsce –  kontekst Zjazdu Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej, Kultura i Edukacja, nr 4 (90), ss. 200-211.
 • 2013. Pomiędzy aktywizmem i pasywizmem instytucji pomocy społecznej. „Empowerment. O polityce aktywnej integracji”, nr 1, ss. 47-65.
 • 2013. Integracja we współczesnej polityce społecznej – zmiana systemowa czy dyscyplinowanie niedostosowanych?. „Animacja Życia Publicznego. Analizy i Rekomendacje”, nr 5 (12), s. 4-11.
 • 2013. W poszukiwaniu uniwersalnych założeń praktyki integracyjnej – wokół istoty wykluczenia i standardów niezbędnych usług, w: Bohdan Skrzypczak (red.), „CAL – pracownia inspiracji. Jak aktywizować młodzież”. Centrum Aktywności Lokalnej, Toruń, ss. 108-121.
 • 2013. „Codzienność w terenie zdegradowanym, a niecodzienność przekazu medialnego” w: Jacek Nowiński (red.), „Codzienność kręci – kultura codzienności, codzienność kultury”. Elbląg, Bibliotek Elbląska (w druku).
 • 2014. “Superwizja w ocenie pracowników socjalnych”, w: Mirosław Grewiński, Bohdan Skrzypczak (red.), „Superwizja pracy socjalnej”, WSP TWP, Warszawa, ss. 157-178.

Recenzje w czasopismach naukowych:

 • 2001. „Mieć czy być? Polacy w świecie wolnego rynku”, rec. książki „Zmiany w życiu Polaków w gospodarce rynkowej” pod red. Lidii Beskid. Studia Socjologiczne, nr 1/2001, ss. 137-145.
 • 2001. „Interaktywna gra multimedialna” rec. książki Ryszarda Kluszczyńskiego „Film-video-multimedia. Sztuka ruchomego obrazu w erze elektronizacji”. Przegląd Artystyczno-Literacki, nr1-2/2001, ss. 232-235.
 • 2002. Recenzja książki „Zrozumieć biednego. O dawnej i nowej biedzie w Polsce” pod red. Elżbiety Tarkowskiej. Kultura i Edukacja, nr 1/2002, ss. 128-135.
 • 2003. „Ubóstwo w wiejskiej społeczności lokalnej – teraźniejszość i rozrachunki z przeszłością” rec. książki „Lata tłuste, lata chude… Spojrzenia na biedę w społecznościach lokalnych” pod red. Elżbiety Tarkowskiej i Katarzyny Korzeniewskiej. Studia Socjologiczne, nr 3/2003, ss. 155-165.
 • 2003. Recenzja książki Marka Podgórnego „Strategie zachowań bezrobotnych. Wymiar edukacyjny”. Kultura i Edukacja, nr 2-3/2003, ss. 163-168.
 • 2008. „Iluzje i pozorności społeczno-gospodarczej codzienności” rec. książki Johna Kennetha Galbraitha „Gospodarka niewinnego oszustwa. Prawda naszych czasów”. Kultura i Edukacja, nr 4, ss. 161-171.

Tłumaczenia:

 • 2004. „Komu służy bieda? Analiza funkcjonalna kwestii ubóstwa” (tłum. tekstu: Gans, Herbert J. 1971. The Uses of Poverty: The Poor Pay All. Social Policy, lipiec/sierpień, s. 20-24) (wspólnie z Dominikiem Antonowiczem), Polityka Społeczna, nr 8, ss. 4-7.