Doktor Nauk Humanistycznych, w zakresie pedagogiki – 1987r.
Zainteresowania badawcze: pedagogika ogólna, teoria wychowania, dydaktyka, pedeutologia, metodologia badań pedagogicznych, systemy pedagogiczne, pedagogika
społeczna, doradztwo zawodowe, pedagogika rodziny, pedagogika czasu wolnego

 

Wybrane publikacje

  • Aktywność jednostki jako kategoria aksjologiczna. Koncepcja procesu wychowania w ujęciu systemowym /w/:Wychowanie dla przyszłości, Słupsk 2000
  • Sekty jako rodzaj wynaturzonego marketingu i destrukcji wychowania /w/:Edukacja a wizje świata, Słupsk 2002
  • Sekty – przestępstwa na ludzkim umyśle, czyli zbrodnie skierowane przeciwko ludzkości /w/:Tolerancja, Częstochowa,2003
  • Pozorowany humanizm i psychomanipulacja wychowawcza w sektach /w/:Veritas una sed doctrina multiplex, Siedlce,2003

Udział w konferencjach naukowych w kraju i za granicą

  •  Próba nowego widzenia aksjologicznych problemów wychowania w warunkach bezrobocia –WSP,Częstochowa,29-30.09.1991
  • Aksjologiczne problemy pracy – wykład na seminarium naukowym, Częstochowa,09 – 10.11.1991
  • Pedagogiczne i psychologiczne uwarunkowania kształcenia nauczycieli – wykład na sem. naukowym, UŚ, Katowice, 23-24.11.1991
  • Współczesne zagrożenia kulturowe wśród młodzieży i ich implikacje wychowawcze dla teorii i praktyki wychowawczej – KUL,Lublin,14-15.12.1991