Doktor Nauk Humanistycznych. Praca doktorska napisana pod kierunkiem prof. dr hab. Witolda Wojdyły pt. Działalność edukacyjna Polskiej Macierzy Szkolnej 1939 – 1945.
Zainteresowania badawcze: Historia wychowania, Historia myśli pedagogicznej, Teoretyczne podstawy kształcenia, Teoretyczne podstawy wychowania

 

Publikacje

  • Endecka myśl edukacyjna ks. Jana Gralewskiego, [w:] Wychowanie a polityka. Kultura polityczna a kształtowanie tożsamości społeczeństwa polskiego, pod red. K. Kalinowskiej, Toruń 2008, s. 47 – 56.
  • Edukacja językowa osób dorosłych, „Anglofan”, nr1, 2008, s. 3 -5.
  • Polska Macierz szkolna 1905 – 1925. Krótki szkic działalności, [w:] Wychowanie a polityka. Cele polityczne jako czynnik determinujący oddziaływanie wychowawcze, pod red. G. Radomskiego i K. Kalinowskiej, Toruń 2004, s. 27 – 33.
  • Udział Józefa Stemlera w kształtowaniu i rozwoju Polskiej Macierzy Szkolnej, „Edukacja dorosłych”, nr 1-2, 2004, 229 -239.

Udział w konferencjach naukowych w kraju i za granicą

  • 2002, Zakład Historii Myśli Politycznej Katedry Politologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, referat nt.: „Wychowanie a polityka. Społeczeństwo otwarte w myśli społecznej XX wieku”
  • 2003, Zakład Historii Myśli Politycznej Katedry Politologii UMK, referat nt.: „Wychowanie a polityka. Kryzysy i sposoby ich przezwyciężania w myśli politycznej XX wieku”
  • 2005, Zakład Historii Myśli Politycznej Katedry Politologii UMK, referat nt.: „Wychowanie a polityka. Polska kultura polityczna XX wieku”