Doktor Nauk Prawnych w zakresie Prawa Konstytucyjnego. Rozprawa doktorska na temat: Regulacja prawna lobbyingu w Polsce na tle rozwiązań państw obcych
Zainteresowania badawcze: prawo konstytucyjne, tworzenie prawa, ustrój samorządu terytorialnego.

 

Wybrane publikacje od 2008 roku:

1. Symbole państwowe III Rzeczypospolitej Polskiej, Państwo i Prawo 7-8, Warszawa 2011
2. Regulacja prawna lobbingu samorządowego na świecie [w:] „Lobbing w samorządzie województwa. Raport z badań i monitoringu”, pod red. Grzegorza Makowskiego, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2010
3. Działalność lobbingowa w procesie stanowienia prawa. Komentarz., Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2010
4. Na drodze do jednolitej ordynacji wyborczej. Regulacja prawna wyborów do Parlamentu Europejskiego w 2009 r. w 27 krajach członkowskich [w:] Acta Pomerania 2. Zeszyty Naukowe PWSH , Wyd. Powszechna Wyższa Szkoła Humanistyczna w Chojnicach, Chojnice 2009.
5. Zasada podziału władzy w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego pod rządami Konstytucji RP z 1997 r. [w:] Trzecia władza. Sądy i trybunały w Polsce., Wyd. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2008
6. Regulacja prawna lobbingu na świecie. Historia, elementy, stan obecny, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2008

Udział w konferencjach od 2008 r.:

1. III Seminarium Młodych Badaczy Prawa Konstytucyjnego: „Władza sądownicza w państwach europejskich”, 5-7 kwietnia 2011, Waplewo k. Olsztynka 2011
2. Seminarium „Sejmowe komisje śledcze – czy wciąż potrzebne w polskim porządku konstytucyjnym?”. Instytut Spraw Publicznych, 29 września 2010 r.
3. International Conference: „Transparency in decision-making processes”. Praga, Czechy, 9 grudnia, 2010

Strona internetowa dla studentów: http://www.konstytuty.pl
Adres e-mail: 
marwisz@prawo.univ.gda.pl