Doktor Nauk Humanistycznych, ukończone studia doktoranckie na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, 1985r.
Zainteresowania badawcze: psychologia zachowań dewiacyjnych, kryminologiczne  i psychopedagogiczne aspekty zaburzeń procesu adaptacji

Wybrane publikacje

  • Wybrane uwarunkowania spostrzegania przez młodzież zachowań dewiacyjne, Studia Edukacyjne, Poznań 2002
  • Zachowania adaptacyjne osobowości narcystycznej, Zeszyty naukowe WSHE,      t. VIII, Włocławek 2000,
  • Psychologiczne środowisko sieroctwa społecznego, Konferencja Sieroctwo Społeczne, Włocławek 1998
  • Narcystyczne cechy osobowości a poziom lęku, XXXIX Zjazd Psychiatrów Polskich, Bydgoszcz – Toruń 1998

Udział w konferencjach naukowych w kraju i za granicą

  • Sieroctwo Społeczne, Włocławek, 1998
  • XXXIX Zjazd Psychiatrów Polskich, Bydgoszcz – Toruń 1998