Kwalifikacje absolwenta

Studia na kierunku Filologia angielska umożliwiają poznanie brytyjskiej angielszczyzny w jej standardowej wersji wraz z jej opisem lingwistycznym. Pozwalają zrozumieć specyfikę kultury Wysp Brytyjskich w jej historycznym rozwoju i współczesnym zróżnicowaniu, a także zdobyć umiejętności tłumaczenia ustnego i pisemnego o profilu ogólnym i specjalistycznym. Absolwent studiów I stopnia posiada podstawową wiedzę o języku, literaturze i kulturze z zakresu wybranego języka oraz umiejętności wykorzystania jej w pracy zawodowej i życiu z zachowaniem zasad etycznych. Legitymuje się zbliżoną do rodzimej znajomością jednego języka obcego na poziomie biegłości C1 Europejskiego systemu opisu kształcenia językowego Rady Europy oraz potrafi posługiwać się językiem specjalistycznym niezbędnym do wykonywania zawodu. Posiada interdyscyplinarne kompetencje pozwalające na wykorzystanie wiedzy o języku i jego znajomości
w różnorodnych dziedzinach nauki i życia społecznego.

Absolwent potrafi rozwiązywać problemy zawodowe, gromadzić, przetwarzać oraz przekazywać (pisemnie i ustnie) informacje, a także uczestniczyć w pracy zespołowej. Nabyte umiejętności powinny mu umożliwić podjęcie pracy w instytucjach kulturyadministracji państwowejoświaty oraz wydawnictwachredakcjach czasopismśrodkach masowego przekazuturystyce i sektorze usług, a także wszędzie tam gdzie wymagana jest dobra znajomości języka.

Zasadniczym celem kształcenia na kierunku Filologia Angielska jest:

  • wykształcenie umiejętności językowych do poziomu co najmniej B2+/C1 znajomości języka angielskiego według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego,
  •  przekazanie podstawowej wiedzy o literaturze, kulturze i historii krajów angielskiego obszaru językowego,
  •  przekazanie podstawowej wiedzy z zakresu językoznawstwa angielskiego,
  •  przekazanie podstawowej wiedzy o strukturze języka angielskiego,
  • wykształcenie podstawowych umiejętności filologicznych w zakresie analizy i interpretacji tekstu, tworzenia tekstu pisanego i mówionego, prezentacji zdobytej wiedzy w języku angielskim,
  •  wykształcenie umiejętności krytycznego myślenia, analizowania i wiązania ze sobą faktów oraz wyciągania wniosków z posiadanych informacji,
  •  wykształcenie postawy otwartości wobec innych kultur i języków oraz kompetencji  interkulturowych,
  • wykształcenie podstawowych umiejętności translatorskich.

Absolwent studiów pierwszego stopnia specjalności filologia angielska otrzymuje tytuł zawodowy licencjata, który uprawnia go do kontynuowania kształcenia na studiach drugiego stopnia w tej samej lub pokrewnej specjalności oraz kształcenia w ramach studiów podyplomowych. Może także kontynuować kształcenie na studiach magisterskich w krajach anglojęzycznych, w których obowiązuje dwustopniowy system kształcenia uniwersyteckiego.