W dniu 15.07.2008 r. Rektor Powszechnej Wyższej Szkoły Humanistycznej „Pomerania” podpisał porozumienie z Prezesem Fundacji Inicjatyw Obywatelskich Marcina Fuhrmanna mgr Mariuszem Brunką.
Porozumienie ma w głównej mierze na celu rozwój lokalnej gospodarki, edukacji, nauki i kultury.
Przez wspólne działania zmierzające do realizacji zadań rozumie się w szczególności:

  • odnowienie Funduszu Stypendialnego im. Marcina Fuhrmanna oraz inicjatyw w zakresie pozyskiwania środków finansowych dla zdolnej młodzieży pochodzącej z ziemi chojnickiej albo studiującej w Chojnicach,
  • podjęcie wspólnych działań w celu przypomnienia historycznych zasług dr Marcina Fuhrmanna dla rozwoju nauki i kultury Chojnic, jak i ponownego podjęcia przerwanej po I rozbiorze Rzeczypospolitej – wielowiekowej współpracy Chojnic z Uniwersytetem w Lipsku,
  • wzajemne udostępnienie opracowań naukowych zwianych z lokalna problematyka oraz wspólne inicjatywy w zakresie działalności popularyzowanej i wydawniczej,
  • organizowanie wspólnych konferencji, seminariów, prelekcji i odczytów związanych z przedmiotem porozumienia oraz działania na rzecz rozpropagowania ich wyników
  • wzajemne wspieranie w procesie pozyskiwania funduszy zewnętrznych, w szczególności środków unijnych; w tym partnerstwo i wzajemne zlecanie czynności w tym zakresie,
  • wspólne prowadzenie szkoleń, praktyk i innych form kształcenia, jak również wsparcie każdej ze stron w zakresie realizacji tych działań we własnym zakresie,
  • wspieranie inicjatyw ukierunkowanych na tworzenie w PWSH „Pomerania” nowych kierunków studiów, studiów podyplomowych i specjalności.