W dniu 28 marca 2013 r. zostało podpisane porozumienie pomiędzy Powszechną Wyższą Szkołą Humanistyczna „Pomerania” w Chojnicach reprezentowaną przez Rektora dra Janusza Gierszewskiego a Okręgowym Inspektoratem Służby Więziennej w Bydgoszczy reprezentowanym przez Dyrektora Okręgowego SW PŁK. Dariusza Szatkowskiego. Celem porozumienia jest:

– wypracowanie, w oparciu o doświadczenia i aktualne osiągnięcia naukowe, nowych standardów pracy penitencjarnej,

– tworzenie możliwości dla realizacji zajęć dydaktycznych i badań naukowych służących rozwojowi resocjalizacji,

– organizacja praktyk studenckich w sposób pozwalający na nabycie umiejętności praktycznych i poszerzenie wiedzy teoretycznej uzyskanej w trakcie zajęć dydaktycznych

– bieżąca wymiana poglądów i doświadczeń

– zapobieganie przestępczości i przeciwdziałanie powrotowi do przestępstwa osób pozbawionych wolności.