W dniu 14 grudnia 2010r. w siedzibie Uczelni, podpisane zostało Porozumienie w sprawie współpracy w obszarze aktywizacji zawodowej studentów i absolwentów PWSH „Pomerania” pomiędzy Powiatowym Urzędem Pracy w Chojnicach a Akademickim Biurem Karier. Porozumienie podpisali: Dyrektor PUP Wojciech Adamowicz w obecności swojego Zastępcy, Jadwigi Pestka oraz Rektor PWSH dr Janusz Gierszewski. Dokument dotyczy ustaleń Stron w kwestii programów stażowych, wymiany informacji zawodowych, diagnozowania potrzeb lokalnego rynku pracy, udziału w przedsięwzięciach związanych z aktywizacją zawodową studentów i absolwentów oraz organizacji Dnia Kariery Zawodowej w „Pomeranii”. W kontaktach roboczych ze strony PUP Chojnice występuje Doradca Zawodowy I stopnia Monika Pietrzak a ze strony PWSH „Pomerania” Kierownik Akademickiego Biura Karier Dorota Sontowska.

(D.S.)

W dniu 20 stycznia 2010r. w siedzibie Uczelni podpisane zostało Porozumienie pomiędzy Powiatowym Urzędem Pracy w Chojnicach a Powszechną Wyższą Szkołą Humanistyczną „Pomerania” w sprawie współpracy w obszarze aktywizacji zawodowej studentów i absolwentów. Dokument podpisali Dyrektor PUP Wojciech Adamowicz i Rektor PWSH Janusz Gierszewski w obecności Zastępcy Dyrektora PUP Jadwigi Pestka oraz Kierownika Akademickiego Biura Karier Doroty Sontowskiej. Głównym celem zawartego Porozumienia jest wymiana informacji zawodowej, diagnozowanie potrzeb studentów z zakresu tematyki grupowej informacji zawodowej, udział w przedsięwzięciach aktywizacji zawodowej, analiza rynku pracy pod kątem wskazania zawodów nadwyżkowych i deficytowych w powiecie chojnickim, programów stażowych oraz innych form pomocy zatrudnienia. Ważną kwestię stanowi również współorganizowanie Dnia Kariery w „Pomeranii” a także udział Uczelni w przedsięwzięciach organizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy. Do kontaktów roboczych wyznaczono z ramienia PUP Doradcę Zawodowego Panią Monikę Pietrzak, a ze strony PWSH Dorotę Sontowską, Kierownika ABK.