Studia adresowane są do absolwentów studiów wyższych, chcących uzyskać uprawnienia do pracy w charakterze nauczyciela. Program studiów uwzględnia wytyczne Ministerstwa Edukacji Narodowej, dotyczące nabywania kwalifikacji pedagogicznych przez kandydatów na nauczycieli. Celem studiów jest wyposażenie słuchaczy w podstawy wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki, dydaktyki oraz kształtowanie umiejętności metodycznych niezbędnych dla nauczycieli różnych specjalności (zgodnych z ukończoną specjalnością zawodową na studiach wyższych). W trakcie zajęć słuchacze zapoznają się z organizacją szkolnictwa, specyfiką roli nauczyciela itp. Kryterium doboru treści nauczania stanowią potrzeby praktyki oświatowej, a więc użyteczność przekazywanej wiedzy w działalności praktycznej nauczyciela, tj. w nauczaniu i wychowaniu podporządkowanym nadrzędnemu celowi, jakim jest pomaganie uczniowi w jego rozwoju. Szczególną uwagę zwraca się na uwarunkowania procesu nauczania-uczenia się i wychowania, aby przygotować absolwentów do podjęcia kompetentnej i satysfakcjonującej pracy w zawodzie nauczyciela. W ramach studiów słuchacze odbywają praktyki pedagogiczne (w wybranych przez siebie szkołach) w wymiarze 150 godzin zajęć.

czas trwania

3 semestry

zasady naboru

złożenie wymaganych dokumentów, decyduje kolejność zgłoszeń.

Studia adresowane są do absolwentów studiów wyższych, posiadających dyplom studiów zawodowych (I stopnia) lub magisterskich (II stopnia) lub jednolitych magisterskich, chcących uzyskać uprawnienia do pracy w charakterze nauczyciela lub są już czynnymi zawodowo nauczycielami, ale nie posiadają przygotowania pedagogicznego. Program studiów uwzględnia wytyczne Ministerstwa Edukacji Narodowej, dotyczące nabywania kwalifikacji pedagogicznych przez kandydatów na nauczycieli.

wymagane dokumenty

  • podanie na studia
  • odpis dyplomu,
  • dowód osobisty do wglądu,
  • 2 zdjęcia,
  • dowód wpłaty wpisowego

data rozpoczęcia

1 października br.

miejsce składania dokumentów

PWSH ”Pomerania” w Chojnicach

89-620 Chojnice, ul. Świętopełka 10 (pok. 100)

e-mail: kwestura@pomeraniachojnice.edu.pl tel.: 515 149 054