REKRUTACJA – rok akademicki 2017/2018

Powszechna Wyższa Szkoła Humanistyczna ”Pomerania”
Wydział Nauk Humanistycznych i Administracji w Chojnicach

ogłasza rekrutację na I, II i III rok studiów :

                              STUDIA MAGISTERSKIE                              

              ADMINISTRACJA**            

* administracja publiczna
* bezpieczeństwo publiczne

               PEDAGOGIKA               

* pedagogika specjalna
* pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
* resocjalizacyjna i socjoterapia 

2 –letnie  magisterskie studia uzupełniające dla absolwentów studiów licencjackich, kierunków humanistycznych lub społecznych,  uprawniające do prowadzenia zajęć programowych, opiekuńczych i resocjalizacyjnych.

                              STUDIA LICENCJACKIE                              

               PEDAGOGIKA               

* przedszkolna i wczesnoszkolna    * opiekuńczo – wychowawcza

3 – letnie studia zawodowe dla kandydatów na nauczycieli i wychowawców przedszkoli, szkół podstawowych, burs, internatów, schronisk i świetlic, ośrodków szkolnych i wychowawczych.

               ADMINISTRACJA               

* administracja samorządowa   * bezpieczeństwo wewnętrzne

               BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE               

* bezpieczeństwo i porządek publiczny   * kryminologia i detektywistyka

               FILOLOGIA ANGIELSKA               

* nauczanie języka angielskiego

                              STUDIA PODYPLOMOWE                             

               PEDAGOGIKA               

* edukacja i rewalidacja osób niepełnosprawnych intelektualnie – oligofrenopedagogika
* przedszkolna i wczesnoszkolna * opiekuńczo – wychowawcza

* resocjalizacja i socjoterapia * surdopedagogika * tyflopedagogika 
* wczesne wspomaganie rozwoju dziecka * wychowanie  do życia w rodzinie
* diagnoza i terapia autyzmu * diagnoza i terapia pedagogiczna
oraz :
* arteterapia i terapia zajęciowa * asystent osoby starszej i niepełnosprawnej
* opiekun w Domu Pomocy Społecznej i elementy opieki paliatywnej
* nauczyciel wspomagający w klasach integracyjnych i terapeutycznych
* doradztwo rodzinne * wiedza o społeczeństwie
NOWOŚCI:
*  edukacja dla bezpieczeństwa * doradztwo zawodowe
* biologia w szkole * edukacja i rewalidacja niepełnosprawnych intelektualnie – oligofrenopedagogika
* edukacja i rewalidacja osób z autyzmem, Zespołem Aspergera i zaburzeniami pokrewnymi
* mediacje i negocjacje w środowisku edukacyjnym, rodzinnym i społecznym
* organizacja i zarządzanie oświatą * pedagogika lecznicza i terapia pedagogiczna
* praca technika i plastyka * specjalizacja z organizacji pomocy społecznej * terapia behawioralna
* wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z autyzmem, Zespołem Aspergera i zaburzeniami pokrewnymi
* wychowanie fizyczne w szkole

2 –  semestralne studia kwalifikacyjne dla osób, które ukończyły studia licencjackie
lub magisterskie oraz posiadają kwalifikacje nauczycielskie do nauczania przedmiotu (prowadzenia zajęć).

* logopedia szkolna

3 – semestralne studia kwalifikacyjne dla osób, które ukończyły studia licencjackie
lub magisterskie oraz posiadają kwalifikacje nauczycielskie do nauczania przedmiotu (prowadzenia zajęć) a także nienaganną artykulację i słuch.

* przygotowanie pedagogiczno-metodyczne

3 – semestralne studia kwalifikacyjne dla osób, które ukończyły studia licencjackie
lub magisterskie i
 nie posiadają przygotowania do pracy na stanowisku nauczyciela.

               ADMINISTRACJA               

* administracja publiczno – gospodarcza * administracja celno – skarbowa
NOWOŚCI:
* prawo pracy w praktyce

2 – semestralne studia kwalifikacyjne dla pracowników jednostek administracji samorządowej 
oraz biur, delegatur, oddziałów regionalnych i terenowych agencji, instytucji i urzędów centralnych.

               BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE               

* bezpieczeństwo i porządek publiczny * zarządzanie kryzysowe
NOWOŚCI:
* bezpieczeństwo w administracji  * bezpieczeństwo w przedsiębiorstwie
* zarządzanie kryzysowe w pomocy społecznej

2 – semestralne studia kwalifikacyjne dla pracowników formacji, zespołów i służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i porządek publiczny oraz agencji ochrony fizycznej osób
i mienia.

Zasady rekrutacji na rok akademicki 2017/2018

Kandydaci na studia są przyjmowani bez egzaminów wstępnych.

Rekrutacja prowadzona jest na studia stacjonarne (dzienne) i niestacjonarne (zaoczne). Rekrutacja trwa
od  01 maja 2017 r. do 30 września 2017 r. – do wyczerpania limitu miejsc.

Wymagane dokumenty :

1. Podanie na studia.
2. 4 zdjęcia (studia magisterskie i licencjackie) lub 2 zdjęcia (studia podyplomowe) do dowodu osobistego
(o wymiarze 37 x 52 mm).

3. Kserokopia dowodu osobistego (2 strony).
4. Świadectwo dojrzałości lub dyplom ukończenia studiów: oryginał, odpis.
5. Dowód wpłaty wpisowego.

Informacje i zgłoszenia:

PWSH „Pomerania” w Chojnicach

89 – 620 Chojnice, ul. Świętopełka 10 pok. 102,
tel./fax: 52 39 64 444, tel. kom. 606 814 708

e-mail: pomerania@chojnice.edu.pl
www.pomeraniachojnice.edu.pl

ZAPRASZAMY !!!

Pliki do pobrania:
1. Podanie o przyjęcie na studia
2. Wysokość czesnego i terminy wpłat