REKRUTACJA – rok akademicki 2018/2019

Powszechna Wyższa Szkoła Humanistyczna ”Pomerania”
Wydział Nauk Humanistycznych i Administracji w Chojnicach

ogłasza rekrutację na I, II i III rok studiów :

                              STUDIA MAGISTERSKIE                              

              ADMINISTRACJA**            

* administracja publiczna
* bezpieczeństwo publiczne

               PEDAGOGIKA               

* resocjalizacyjna i socjoterapia 

2 –letnie  magisterskie studia uzupełniające dla absolwentów studiów licencjackich, kierunków humanistycznych lub społecznych,  uprawniające do prowadzenia zajęć programowych, opiekuńczych i resocjalizacyjnych.

                              STUDIA LICENCJACKIE                              

               ADMINISTRACJA               

* administracja publiczno-gospodarcza    * bezpieczeństwo i porządek publiczny

               FILOLOGIA ANGIELSKA               

* filologia angielska – specjalność nauczycielska

3 – letnie studia zawodowe dla kandydatów na nauczycieli języka angielskiego w systemie oświaty, szkołach językowych oraz w administracji, biznesie i mediach, redakcjach i wydawnictwach, usługach i turystyce.

               PEDAGOGIKA               

* przedszkolna i wczesnoszkolna    * opiekuńczo – wychowawcza

3 – letnie studia zawodowe dla kandydatów na nauczycieli i wychowawców przedszkoli, szkół podstawowych, burs, internatów, schronisk i świetlic, ośrodków szkolnych i wychowawczych.

                              STUDIA PODYPLOMOWE                             

               PEDAGOGIKA               

* pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna * pedagogika opiekuńczo-wychowawcza 
* bibliotekoznawstwo – nauczyciel bibliotekarz * biologia w szkole
*  diagnoza i terapia autyzmu – edukacja i rewalidacja osób ze spektrum autyzmu 
* diagnoza i terapia pedagogiczna – nauczyciel terapeuta pedagogiczny 
* plastyka i technika w szkole * doradztwo zawodowe – nauczyciel doradca zawodowy
* oligofrenopedagogika – edukacja i rewalidacja niepełnosprawnych intelektualnie
* resocjalizacja i socjoterapia * surdotyflopedagogika  * wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
 * wiedza o społeczeństwie  * wychowanie  do życia w rodzinie

2 –  semestralne studia kwalifikacyjne dla osób, które ukończyły studia licencjackie lub magisterskie
oraz posiadają kwalifikacje nauczycielskie do nauczania przedmiotu lub prowadzenia zajęć.

inne specjalności :
*  arteterapia i terapia zajęciowa  *  integracja sensoryczna  *  terapia behawioralna 
*  edukacja zdrowotna z promocją zdrowia  *  pomoc psychologiczno-pedagogiczna

oraz:
* przygotowanie pedagogiczno-metodyczne

3 – semestralne studia kwalifikacyjne dla osób, które ukończyły studia licencjackie
lub magisterskie i
 nie posiadają przygotowania do pracy na stanowisku nauczyciela.

* logopedia szkolna – nauczyciel logopeda

3 – semestralne studia kwalifikacyjne dla osób, które ukończyły studia licencjackie
lub magisterskie i nie posiadają przygotowania do pracy na stanowisku nauczyciela.

* logopedia ogólna – logopeda

4 – semestralne studia kwalifikacyjne dla osób, które ukończyły studia licencjackie
 lub magisterskie oraz posiadają kwalifikacje nauczycielskie do nauczania przedmiotu lub prowadzenia zajęć, a także nienaganną artykulację i słuch.

Zasady rekrutacji na rok akademicki 2018/2019

Kandydaci na studia są przyjmowani bez egzaminów wstępnych.
Rekrutacja prowadzona jest na studia stacjonarne (dzienne) i niestacjonarne (zaoczne). 
Rekrutacja trwa
od  01 maja 2018 r. do 30 września 2018 r. – do wyczerpania limitu miejsc.

Wymagane dokumenty :

1. Podanie na studia.
2. 4 zdjęcia (studia magisterskie i licencjackie) lub 2 zdjęcia (studia podyplomowe) do dowodu osobistego
(o wymiarze 37 x 52 mm).

3. Kserokopia dowodu osobistego (2 strony).
4. Świadectwo dojrzałości lub dyplom ukończenia studiów: oryginał, odpis.
5. Dowód wpłaty wpisowego.

Informacje i zgłoszenia:

PWSH „Pomerania” w Chojnicach

89 – 620 Chojnice, ul. Świętopełka 10 pok. 102,
tel./fax: 52 39 64 444, tel. kom. 606 814 708

e-mail: pomerania@chojnice.edu.pl
www.pomeraniachojnice.edu.pl

ZAPRASZAMY !!!

Pliki do pobrania:
1. Podanie o przyjęcie na studia
2. Wysokość czesnego i terminy wpłat