REKRUTACJA – rok akademicki 2019/2020

Powszechna Wyższa Szkoła Humanistyczna ”Pomerania”
Wydział Nauk Humanistycznych i Administracji w Chojnicach

OGŁASZA REKRUTACJĘ NA:

                              STUDIA MAGISTERSKIE                              

              ADMINISTRACJA            

* administracja publiczna (2-letnie)
* bezpieczeństwo publiczne (2-letnie)

2 – letnie magisterskie studia uzupełniające dla absolwentów studiów licencjackich w zakresie nauk społecznych (administracja, prawo, bezpieczeństwo wewnętrzne)

               PEDAGOGIKA               

* pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna (2-letnie)
* pedagogika specjalna (2-letnie)

2 – letnie magisterskie studia uzupełniające dla absolwentów studiów licencjackich w zakresie nauk humanistycznych (pedagogika, praca socjalna, nauki o rodzinie)

ORAZ
NOWE STUDIA : (Ustawa: Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z 20 lipca 2018 r.)

     PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA     

* pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna (5-letnie)

5 – letnie jednolite studia  magisterskie przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela przedszkola i edukacji wczesnoszkolnej (klasy I -III szkoły podstawowej)

               PEDAGOGIKA SPECJALNA               

* pedagogika specjalna (5-letnie)

5 – letnie jednolite studia  magisterskie przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela szkół i placówek specjalnych

                              STUDIA LICENCJACKIE                              

               ADMINISTRACJA               

* administracja publiczno-gospodarcza
* bezpieczeństwo wewnętrzne

               FILOLOGIA ANGIELSKA               

* filologia angielska – specjalność nauczycielska

3 – letnie studia zawodowe dla kandydatów na nauczycieli języka angielskiego w systemie oświaty, szkołach językowych oraz w administracji, biznesie i mediach, redakcjach i wydawnictwach, usługach i turystyce.

               PEDAGOGIKA               

* pedagogika opiekuńcza – żłobkowa
* pedagogika opiekuńcza – senioralna

3 – letnie studia zawodowe dla kandydatów na opiekunów małego dziecka lub opiekunów osób starszych.

                              STUDIA PODYPLOMOWE                             

               ADMINISTRACJA               

* administracja publiczna

2 – semestralne studia podyplomowe dla pracowników administracji publicznej (rządowej i samorządowej)

               PEDAGOGIKA               

* przygotowanie pedagogiczno – psychologiczne i dydaktyczne

3 – semestralne studia kwalifikacyjne dla osób, które ukończyły studia licencjackie lub magisterskie i nie posiadają przygotowania do pracy na stanowisku nauczyciela.

* pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
* pedagogika korekcyjna (terapia pedagogiczna)
* wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
* doradztwo zawodowe
* wychowanie do życia w rodzinie
* diagnoza i terapia autyzmu – edukacja i rehabilitacja osób ze spektrum autyzmu
* oligofrenopedagogika – edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną
* resocjalizacja

3 – semestralne studia kwalifikacyjne do nauczania przedmiotu
lub prowadzenia rodzaju zajęć

ORAZ

* logopedia (ogólna z elementami logopedii szkolnej)

4 – semestralne studia kwalifikacyjne przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela szkoły specjalnej i oddziału specjalnego oraz nauczyciela prowadzącego zajęcia z dziećmi i z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Zasady rekrutacji na rok akademicki 2019/2020

Kandydaci na studia są przyjmowani bez egzaminów wstępnych.
Rekrutacja prowadzona jest na studia stacjonarne (dzienne) i niestacjonarne (zaoczne). 
Rekrutacja trwa od 01 maja 2019 r. do 30 września 2019 r. – do wyczerpania limitu miejsc.

Wymagane dokumenty :

1. Podanie na studia.
2. 4 zdjęcia (studia magisterskie i licencjackie) lub 2 zdjęcia (studia podyplomowe) do dowodu osobistego
(o wymiarze 37 x 52 mm).

3. Kserokopia dowodu osobistego (2 strony).
4. Świadectwo dojrzałości lub dyplom ukończenia studiów: oryginał, odpis.
5. Dowód wpłaty wpisowego.

Informacje i zgłoszenia:

PWSH „Pomerania” w Chojnicach

89 – 620 Chojnice, ul. Świętopełka 10 pok. 102,
tel./fax: 52 39 64 444, tel. kom. 662 334 508
studia podyplomowe tel. kom. 515 149 054

e-mail: pomerania@chojnice.edu.pl
www.pomeraniachojnice.edu.pl

ZAPRASZAMY !!!

Pliki do pobrania:
1. Podanie o przyjęcie na studia
2. Wysokość czesnego i terminy wpłat