REKRUTACJA – rok akademicki 2023/2024

Powszechna Wyższa Szkoła Humanistyczna ”Pomerania”
Wydział Nauk Humanistycznych i Administracji w Chojnicach

OGŁASZA REKRUTACJĘ NA STUDIA:

                      MAGISTERSKIE: 5 – LETNIE                      

   PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA     

5 – letnie jednolite studia magisterskie przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela przedszkola i edukacji wczesnoszkolnej (klasy I -III szkoły podstawowej)

               PEDAGOGIKA SPECJALNA               

5 – letnie jednolite studia  magisterskie przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela szkół i placówek specjalnych

                      MAGISTERSKIE: 2 – LETNIE                      

              ADMINISTRACJA            

* administracja publiczna
* bezpieczeństwo publiczne

2 – letnie magisterskie studia uzupełniające dla absolwentów studiów licencjackich w zakresie nauk społecznych (administracja, prawo, bezpieczeństwo wewnętrzne)

                              LICENCJACKIE: 3 – LETNIE                              

               ADMINISTRACJA               

* administracja publiczno-gospodarcza
* administracja celno-skarbowa

               BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE               

* bezpieczeństwo i porządek publiczny
* zarządzanie kryzysowe

               FILOLOGIA ANGIELSKA               

* filologia angielska – specjalność nauczycielska

                            PODYPLOMOWE: 2 – semestralne                           

               ADMINISTRACJA               

* administracja publiczna

2 – semestralne studia podyplomowe dla pracowników administracji publicznej (rządowej i samorządowej)

                            PODYPLOMOWE: 3 – semestralne                           

               PEDAGOGIKA              

* integracja sensoryczna

3 – semestralne studia kwalifikacyjne dla specjalistów posiadających tytuł magistra z następujących kierunków: psychologia, pedagogika, pedagogika specjalna, logopedia, rehabilitacja i fizjoterapia, wychowanie fizyczne
oraz kierunki pokrewne

* edukacja włączająca

3 – semestralne studia kwalifikacyjne

* przygotowanie pedagogiczne (psychologiczno-pedagogiczne + dydaktyczne)

3 – semestralne studia kwalifikacyjne dla osób, które ukończyły studia licencjackie lub magisterskie i nie posiadają przygotowania do pracy na stanowisku nauczyciela.

* pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
* pedagogika korekcyjna (terapia pedagogiczna)

3 – semestralne studia kwalifikacyjne do prowadzenia zajęć w systemie oświaty i placówkach opiekuńczych

* pedagogika specjalna (NOWOŚĆ)
* diagnoza i terapia autyzmu – edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
* oligofrenopedagogika – edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną
* resocjalizacja * surdopedagogika * tyflopedagogika
* wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

3 – semestralne studia kwalifikacyjne przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela szkoły specjalnej i oddziału specjalnego oraz nauczyciela prowadzącego zajęcia z dziećmi
i z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

                            PODYPLOMOWE: 4 – semestralne                           

               PEDAGOGIKA              

* logopedia (ogólna z elementami logopedii szkolnej)

4 – semestralne studia kwalifikacyjne przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela logopedy lub prowadzenia terapii logopedycznej

** pozostałe specjalności według zapotrzebowania

Zasady rekrutacji na rok akademicki 2023/2024

Kandydaci na studia są przyjmowani bez egzaminów wstępnych.
Rekrutacja prowadzona jest na studia stacjonarne (dzienne) i niestacjonarne (zaoczne). 
Rekrutacja trwa od 01 maja 2023 r. do 30 września 2023 r. – do wyczerpania limitu miejsc.

Wymagane dokumenty :

1. Podanie na studia.
2. 2 zdjęcia (studia podyplomowe) do dowodu osobistego
(o wymiarze 37 x 52 mm).

3. Dowód osobisty – do wglądu.
4. Świadectwo dojrzałości lub dyplom ukończenia studiów: oryginał, odpis.
5. Dowód wpłaty wpisowego.

Informacje i zgłoszenia:

PWSH „Pomerania” w Chojnicach

89 – 620 Chojnice, ul. Świętopełka 10 pok. 102,
tel./fax: 52 39 64 444, tel. kom. 662 334 508
studia podyplomowe tel. kom. 515 149 054

e-mail: pomerania@chojnice.edu.pl
podyplomowe@pomeraniachojnice.edu.pl

www.pomeraniachojnice.edu.pl
Zapraszamy do skorzystania z E-REKRUTACJI.

ZAPRASZAMY !!!

Pliki do pobrania:
1. Podanie o przyjęcie na studia
2. Wysokość czesnego i terminy wpłat