REKRUTACJA – rok akademicki 2023/2024

Powszechna Wyższa Szkoła Humanistyczna ”Pomerania”
Wydział Nauk Humanistycznych i Administracji w Chojnicach

OGŁASZA REKRUTACJĘ NA STUDIA:

                      MAGISTERSKIE: 5 – LETNIE                      

   PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA     

5 – letnie jednolite studia magisterskie przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela przedszkola
i edukacji wczesnoszkolnej (klasy I -III szkoły podstawowej).

               PEDAGOGIKA SPECJALNA               

5 – letnie jednolite studia  magisterskie przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela szkół
i placówek specjalnych.

  PSYCHOLOGIA  

* psychologia kliniczna
* psychologia społeczna

                      MAGISTERSKIE: 2 – LETNIE                      

              ADMINISTRACJA            

* administracja publiczna
* bezpieczeństwo publiczne

2 – letnie magisterskie studia uzupełniające dla absolwentów studiów licencjackich w zakresie nauk społecznych (administracja, prawo, bezpieczeństwo wewnętrzne).

                              LICENCJACKIE: 3 – LETNIE                              

               ADMINISTRACJA               

* administracja publiczno-gospodarcza
* administracja celno-skarbowa

               BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE               

* bezpieczeństwo i porządek publiczny
* zarządzanie kryzysowe

               FILOLOGIA ANGIELSKA               

* filologia angielska – specjalność nauczycielska

                            PODYPLOMOWE: 2 – semestralne                           

               ADMINISTRACJA               

* administracja publiczna

2 – semestralne studia podyplomowe dla pracowników administracji publicznej, rządowej i samorządowej, administracji skarbowej, administracji przedsiębiorstw.

                            PODYPLOMOWE: 3 – semestralne                           

               PEDAGOGIKA              

* przygotowanie pedagogiczne (psychologiczno-pedagogiczne + dydaktyczne)

3 – semestralne studia kwalifikacyjne dla osób, które ukończyły studia licencjackie lub magisterskie
i nie posiadają przygotowania do pracy na stanowisku nauczyciela.

* pedagogika korekcyjna (terapia pedagogiczna)
* wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

3 – semestralne studia kwalifikacyjne do prowadzenia zajęć korekcyjno-kompensacyjnych w systemie oświaty
oraz placówkach i ośrodkach wczesnej interwencji dla dzieci do lat 7.

* integracja sensoryczna

3 – semestralne studia kwalifikacyjne do prowadzenia zajęć specjalistycznych dla absolwentów kierunków: psychologia, pedagogika, logopedia, rehabilitacja i fizjoterapia, wychowanie fizyczne.

* pedagogika specjalna * edukacja włączająca
* diagnoza i terapia autyzmu – edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
* oligofrenopedagogika – edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną
* resocjalizacja * surdopedagogika * tyflopedagogika

3 – semestralne studia kwalifikacyjne do wykonywania zawodu nauczyciela przedszkola i szkoły specjalnej
lub integracyjnej oraz nauczyciela prowadzącego zajęcia z dziećmi i z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

                            PODYPLOMOWE: 4 – semestralne                           

               PEDAGOGIKA              

* logopedia (ogólna z elementami logopedii szkolnej)

4 – semestralne studia kwalifikacyjne przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela logopedy
lub prowadzenia terapii logopedycznej.

** pozostałe specjalności według zapotrzebowania

Zasady rekrutacji na rok akademicki 2023/2024

Kandydaci na studia są przyjmowani bez egzaminów wstępnych.
Rekrutacja prowadzona jest na studia stacjonarne (dzienne) i niestacjonarne (zaoczne). 
Rekrutacja trwa od 01 maja 2023 r. do 30 września 2023 r. – do wyczerpania limitu miejsc.

Wymagane dokumenty :

1. Podanie na studia.
2. 2 zdjęcia (studia magisterskie, licencjackie i podyplomowe)
do dowodu osobistego (o wymiarze 37 x 52 mm).

3. Świadectwo dojrzałości lub dyplom ukończenia studiów: oryginał, odpis (ksero).
4. Dowód osobisty do wglądu.
5. Dowód wpłaty wpisowego.

Informacje i zgłoszenia:

PWSH „Pomerania” w Chojnicach

89 – 620 Chojnice, ul. Świętopełka 10 pok. 102,
tel./fax: 52 39 64 444, tel. kom. 662 334 508
studia podyplomowe tel. kom. 515 149 054

e-mail: pomerania@chojnice.edu.pl
podyplomowe@pomeraniachojnice.edu.pl

www.pomeraniachojnice.edu.pl
Zapraszamy do skorzystania z E-REKRUTACJI.

ZAPRASZAMY !!!

Pliki do pobrania:
1. Podanie o przyjęcie na studia.
2. Tabela opłat za I rok studiów – 2023/2024.
3. Tabela opłat za cały cykl studiów – 2023/2024.