Michalina Dolat – przewodnicząca I rok Administracja – drugiego stopnia
  Zuzanna Hoppe – wiceprzewodnicząca I rok Pedagogika – jednolite magisterskie
Marcin Janiak – wiceprzewodniczący II rok Pedagogika – drugiego stopnia


Komisje:

Komisja Stypendialna: Łukasz Leśniak, Michalina Dolat, Agnieszka Leszczynska
Odwoławcza Komisja Stypendialna: Tomasz Nowak, Monika Senska, Marietta Szynwelska
Komisja Dyscyplinarna: Maria Spychalska, Zuzanna Hoppe
Odwoławcza Komisja Dyscyplinarna: Łukasz Leśniak, Agnieszka Leszczynska
Komisja ds Rozwoju Kultury Studenckiej: Marietta Szynwelska, Dariusz Jazdzewski, Monika Senska
Komisja ds Wyłonienia 5% Najlepszych Absolwentów: Zuzanna Hoppe
Komisja ds Rozwiązywania Problemów Studentów: Marcin Janiak

Senat:
Marcin Janiak II rok Pedagogika, studia II stopnia
Dariusz Jazdzewski I rok Pedagogika, studia I stopnia
Samorząd Studencki to organizacja studencka działająca w oparciu o Ustawę z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o Szkolnictwie Wyższym, określającą samorząd jak ciało, w skład którego wchodzą wszyscy studenci naszej Uczelni.
Podstawowym zadaniem Samorządu Studenckiego jest reprezentowanie interesów studentów. W tym celu ściśle współpracujemy z organami Uczelni we wszystkich sprawach dotyczących studentów PWSH Pomerania
Staramy się nieść pomoc koleżeńską tam, gdzie jest to tylko możliwe. Pomagamy studentom w uzyskaniu pomocy materialnej z Uczelni, oraz bronimy przestrzegania i poszanowania praw studenta.
Współdecydujemy o rozdysponowaniu funduszu pomocy materialnej dla studentów i o rozdziale środków na cele studenckie.
Kreujemy życie kulturalne środowiska studenckiego.
Opiniujemy wszystkie projekty decyzji władz Uczelni w sprawach związanych z procesem kształcenia i wychowania

Pracami Samorządu Studenckiego kieruje 5 osobowy Zarząd składający się z:

  • Przewodniczącego Samorządu Studenckiego
  • Zastępcy przewodniczącego
  • Członków władz statutowych Parlamentu Studentów

Każdy student ma prawo do:

  • wyrażania opinii w sprawach należących do zadań Samorządu Studenckiego,
  • kierowania pod adresem Samorządu Studenckiego wniosków i propozycji,
  • pozyskiwania informacji o pracy Samorządu Studenckiego,
  • uczestniczenia w obradach organów uchwałodawczych Samorządu Studenckiego,
  • kandydowania na funkcje w Samorządzie Studenckim,
  • uzyskania pomocy ze strony organów Samorządu Studenckiego.

KONTAKT : samorzad-studenckipomerania@wp.pl