STYPENDIA 2020 – 2021 !!

WNIOSKI O PRZYZNANIE WSZYSTKICH STYPENDIÓW NALEŻY SKŁADAĆ
DO 31 PAŹDZIERNIKA KAŻDEGO ROKU W GODZINACH PRACY DZIEKANATU.

Stypendia różnego rodzaju otrzymuje 24 procent studentów PWSH „Pomerania”
– średnio w wysokości 600,00 zł miesięcznie przez 9 miesięcy nauki –
w okresie październik – czerwiec, w roku akademickim 2020 – 2021.

A więc co czwarty student PWSH „Pomerania” w Chojnicach otrzymuje w tym roku
jedno lub kilka stypendiów, według podanych niżej kryteriów i kwot :

1. Stypendium socjalne przysługuje studentowi, którego dochód netto na jedną osobę w rodzinie –
za poprzedni rok kalendarzowy 2019 – nie przekracza: 1050,00 zł netto na 1 osobę. 

Stypendium socjalne w roku akademickim 2020/2021 wynosi 900 zł lub 600zł miesięcznie (październik – czerwiec) i  otrzymuje je około 9 %  studentów PWSH Pomerania w Chojnicach.

2, Stypendium socjalne w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub innym obiekcie przysługuje studentowi studiów stacjonarnych, którego dochód netto na jedną osobę w rodzinie – za poprzedni rok kalendarzowy 2019 – nie przekracza podanej wyżej kwoty.

3. Stypendium rektora przysługuje studentowi, który w poprzednim roku akademickim osiągnął wysoką średnią ocen (4,63 Pedagogika, 4,78 Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, 4,67 Pedagogika specjalna, 4,67 – Filologia angielska, 4,69 Administracja) lub posiada osiągnięcia naukowe, artystyczne albo wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie na szczeblu krajowym lub międzynarodowym.

Stypendium rektora w roku akademickim 2020/2021 wynosi 700 zł miesięcznie (październik –  czerwiec)
i otrzymuje je około 10%  studentów PWSH Pomerania w Chojnicach.

4. Stypendium dla osób niepełnosprawnych przysługuje studentowi, który posiada aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.
W roku akademickim 2020/2021 stypendium to wynosi :

 • 700 zł (październik – czerwiec)
  – przy znacznym stopniu niepełnosprawności,
 • 500(październik – czerwiec)
  – przy umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
 • 300 zł (październik – czerwiec)
  –  przy lekkim stopniu niepełnosprawności.

Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych w  roku akademickim 2020/2021 otrzymuje około
5%  studentów PWSH Pomerania w Chojnicach.

5. Zapomoga losowa przysługuje studentowi, który z przyczyn losowych znalazł się przejściowo
w trudnej sytuacji materialnej.

Ogółem, stypendia otrzymuje obecnie 167 studentów PWSH „Pomerania” w Chojnicach.

Szczegółowe informacje 

www.pomeraniachojnice.edu.pl  – menu : studenci

 1. Pomoc materialna.
 2. Kryteria przyznawania stypendiów.
 3. Regulaminy przyznawania stypendiów.
 4. Wnioski o przyznanie stypendium – do pobrania.