Z PROBLEMÓW ADMINISTRACJI
ADMINISTRACJA PUBLICZNA, NR 2/1A/2010
Redakcja naukowa: Tadeusz Maciejewski, Janusz Gierszewski

adm1

Spis treści:

Z HISTORII ADMINISTRACJI:

Paweł Piotr Mynarczyk: Starosta, wójt, burmistrz na Pomorzu od II. Połowy XV w. do początku XX w.

Tadeusz Maciejewski: Samorząd terytorialny II Rzeczypospolitej(1918- 1939)

Michał Gałędek: Odrębności ustroju samorządu terytorialnego na ziemi wileńskiej w okresie międzywojennym.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA WOBEC PRZEMIAN GOSPODARCZO- USTROJOWYCH:

Dominik Kubicki: Kwestia etyki w administracji publicznej a dylemat etyki administracji
w realiach państwa postkomunistycznego. Czy bez osadzenia w realiach historycznych współczesności etyka administracji nie stanowi mało użytecznego intelektualnego tworu ?

Cezary Tatarczuk: Skuteczność menedżerów bezpieczeństwa publicznego na tle prawnych możliwości administracji samorządowej w doposażeniu Policji( na przykładzie wybranych jednostek województwa pomorskiego w latach 2004- 2009)

Czesław Wodzikowski: Wielkoobszarowe formy ochrony przyrody w samorządowej polityce społeczno- gospodarczej na przykładzie Parku Narodowego Bory Tucholskie.

Karolina Dziubek- Kimel: Pozyskiwanie środków unijnych na realizację zadań samorządu terytorialnego na poziomie gminy (na przykładzie gminy miejskiej Chojnice)

Emilia Kalitta: Rola Unii Europejskiej we wspieraniu internacjonalistycznej działalności jednostek samorządu terytorialnego- town twinning w Chojnicach.

Andrzej Powałowski: Krajowy rejestr urzędowy podmiotów gospodarki narodowej- funkcja i znaczenie.

Tadeusz Stobiecki: Organizacja i zarządzanie w administracji publicznej.

Elżbieta Singer: Ryzyko personalne w jednostkach samorządu terytorialnego po 1989 roku.

Maja Maciejewska- Szałas: Odpowiedzialność odszkodowawcza jednostek samorządu terytorialnego za szkody wyrządzone przy wykonywaniu władzy publicznej.

ROZWÓJ REGIONALNY I LOKALNY W ASPEKCIE BEZPIECZEŃSTWA:

Janusz Gierszewski: Kompetencje samorządu gminnego w zakresie porządku publicznego.

Marek Chrabkowski: Możliwości zastosowania koncepcji policji municypalnej w Polsce.

Mariusz Brunka: Zadania instytucji kultury w zakresie ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Nr ISBN: 978- 83- 62097- 11-1

Nr ISSN: 2080- 6183

AP/Z problemów administracji/nr 2/1a/2010 

AP/Z problemów administracji/nr 5/2a/2012