Z  PROBLEMÓW BEZPIECZEŃSTWA
POLICJA A ZAGROŻENIA GLOBALNE, NR 1/2010
Redakcja Naukowa: Andrzej Misiuk, Janusz Gierszewski

bw1

Spis treści:

Arkadiusz Letkiewicz: Rola Europolu w systemie bezpieczeństwa Unii Europejskiej.

Andrzej Misiuk: Nowa filozofia działania Policji. Czas na zmiany.

Bolesław Grzegorz Stanejko: Proces kształtowania się komercyjnego rynku ochrony
w Polsce.

Krzysztof Liedel: Policja i służby specjalne jako elementy pro aktywnego przeciwdziałania terroryzmowi.

Janusz Gierszewski: Policja w walce z terroryzmem.

Mariusz Brunka: Władztwo zakładowe w służbie bezpieczeństwa i porządku publicznego.

 Z  PROBLEMÓW BEZPIECZEŃSTWA
PRAWA CZŁOWIEKA
Redakcja naukowa: Tadeusz Jasudowicz, Janusz Gierszewski, Przemysław Zientkowski

bw2

Spis treści:

W KRĘGU PODSTAWOWYCH WARTOŚCI

Piotr Daranowski: Przyszłość praw człowieka?

Paweł Bała: Godność jako źródło praw i wolności człowieka w konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 r.

Przemysław Zientkowski: W poszukiwaniu paradygmatu wartości. Idea godności a prawa człowieka.

POZBAWIENIE WOLNBOŚCI I WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Przemysław Domagała:Akcja afirmatywna w orzecznictwie Sądu Najwyższego Stanów Zjednoczonych

Katarzyna Grzelak-Bach: Kilka uwag na tle realizacji prawa dostępu do sądu – regulacje strasburskie w kontekście aktualnej polskiej praktyki orzeczniczej

Maciej Duda, Joanna Narodowska: Analiza zjawiska przeludnienia polskich więzień

Michał Indan-Pykno: Problem traktowania osób pozbawionych wolności w sprawach polskich przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka

PRYWATNOŚĆ-RELIGIA-NAUKA

Marta Szuniewicz: Prawo cudzoziemca do połączenia rodziny w orzecznictwie strasburskim

Jan Turkiel: Biblia-rytuał-medycyna

Małgorzata Judycka: Dylematy religijne w polskiej szkole

Jakub Bartoszewicz: Prawo do milczenia w sprawach  wiary a oceny z religii i etyki na świadectwach szkolnych- wnioski z orzecznictwa strasburskiego w sprawach przeciwko Polsce

Przemysław Komorowski: sprawa organizacji Catholic Care z Leeds. Konflikt konkurujących wartości w kwestii adopcji dzieci przez osoby homoseksualne

Marcin Rutecki:Tajemnica spowiedzi a prawo człowieka do prywatności

Ewelina Filipiak: Regulacja ustawy o planowaniu rodziny i jej skutki

VARIA

Janusz Gierszewski: Terroryzm a międzynarodowe prawo humanitarne

Tadeusz Jasudowicz: Śmierć w szpitalu jako problem praw człowieka w orzecznictwie strasburskim

Anna Napiórkowska: Powszechność prawa człowieka a podatnika- pojęcia tożsame?

Janusz Struczyński: W dwudziestolecie polsko-niemieckiego Traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy- kilka refleksji o „prawie do stron ojczystych”

Katarzyna Piecha: Prawo do zgromadzenia się w ocenie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka na przykładzie sprawy Bączkowski i inni przeciwko Polsce

Olga Łachacz: Z historii praw kobiet: o obywatelstwie kobiet zamężnych w prawie międzynarodowym publicznym

AP/Z problemów bezpieczeństwa/nr 1/2010

AP/Z problemów bezpieczeństwa/nr 4/2b/2012