Witamy
Zapraszamy do zapoznania się z Naszą ofertą

Co oferujemy ??

-stabilną i długoletnią pracę – uprawnienia emerytalne po odbyciu 25 lat służby;
-możliwość awansu w stopniu i na stanowisku;
-możliwość podwyższenia kwalifikacji zawodowych;
-możliwość rozwoju zawodowego w tym uzyskania dodatkowych uprawnień;
-coroczne dofinansowanie do wypoczynku policjanta i jego rodziny;
-coroczny urlop wypoczynkowy płatny w wymianie 26 dni roboczych;
-trzynasta pensja;
-zasiłek na zagospodarowanie przysługujący w związku z mianowaniem Cię na policjanta w służbie stałej w wysokości jednomiesięcznego uposażenia zasadniczego – tzw. CZTERNASTKA;
-równoważnik za umundurowanie;
-zwrot kosztów dojazdu z miejsca zamieszkania do miejsca pełnienia służby;
-płatne nadgodziny;

Brak ograniczeń wiekowych!!!

Kto może zostać funkcjonariuszem Policji:
• obywatel polski o nieposzlakowanej opinii,
• który nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
• korzystający w pełni z praw publicznych,
• posiadający wykształcenie co najmniej średnie lub średnie branżowe,
• posiadający zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować,
• dający rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych.


Ponadto mężczyźni powinni posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej tj. odbyli zasadniczą służbę wojskową lub zostali przeniesieni do rezerwy (odpowiedni wpis w książeczce wojskowej). wzór wpisu znajduje się w na dole w linku.

Jakie dokumenty złożyć ?
• podanie o przyjęcie do służby adresowane do Komendanta Wojewódzkiego Policji
w Gdańsku ze wskazaniem jednostki Policji, w której kandydat chce pełnić służbę,
• wypełniony czytelnie kwestionariusz osobowy kandydata do służby
• kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe np.: świadectwo ukończenia szkoły średniej, dyplom uzyskania tytułu licencjata lub magistra (oryginały do wglądu).
• kserokopie świadectw pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub służby (oryginały do wglądu).
• oświadczenie dotyczące ochrony danych osobowych
• oświadczenie kandydata o posiadaniu tatuażu
• książeczka wojskowa, kandydaci muszą mieć uregulowany stosunek do służby wojskowej, tzn. posiadać status „przeniesiony do rezerwy”. Fakt ten winien być odnotowany w książeczce wojskowej

Wszystkie dokumenty i wzory dokumentów na stronie: https://dobor.pomorska.policja.gov.pl/

Zapraszamy do Naszego Fanpage:
https://www.facebook.com/zostanpomorskimpolicjantem/