gorynski

Doktor nauk humanistycznych w zakresie historii. Rozprawę doktorską na temat „Organizacja ochrony morskiej granicy Polski przez Wojska Ochrony Pogranicza w latach 1949 – 1965” napisał i obronił na Wydziale Filologiczno – Historycznym Uniwersytetu Gdańskiego. Jego zainteresowania badawcze obejmują: dzieje, organizację i działalność polskich formacji granicznych w XX i XXI wieku, funkcjonowanie Straży Granicznej w systemie administracji i bezpieczeństwa Polski oraz aspekty administrowania ochroną granic w RP i UE.

Kontakt mail: grzeggor@wp.pl

Najważniejsze publikacje:

 • Podporucznik marynarki Stanisław Krupiński – ofiara stalinowskich represji, „Biuletyn Historyczny Muzeum Marynarki Wojennej” Gdynia 2014, nr 29, s. 147 – 180;
 • Wybiórczo o Wojskach Ochrony Pogranicza. Jerzy R. Prochwicz, Wojska Ochrony Pogranicza 1945 – 1965. Wybrane problemy, Piotrków Trybunalski 2011, „Przegląd Historyczno – Wojskowy” 2014, nr 2(248), s. 163 – 180;
 • Działalność Wojsk Ochrony Pogranicza nad Bałtykiem w latach 1946 – 1965. Próba oceny w świetle wyników z całej granicy, „Komunikaty Instytutu Bałtyckiego” Gdańsk 2014, zeszyt 50, s. 211 – 224;
 • W odpowiedzi dr. Jerzemu Prochwiczowi, „Przegląd Historyczno – Wojskowy” 2013, nr 4(246), s. 144 – 154;
 • Kadra Wojsk Ochrony Pogranicza w latach 1945 – 1965, „Przegląd Historyczno – Wojskowy”2013, nr 1(243), s. 75 – 98;
 • Prawne podstawy ochrony informacji niejawnych w Polsce, „Colloquium” Gdynia 2013, nr 1, s. 99 – 128;
 • Okręty patrolowe projektu „912” zbudowane w Stoczni Marynarki Wojennej dla Wojsk Ochrony Pogranicza, „Biuletyn Historyczny Muzeum Marynarki Wojennej” Gdynia 2013, nr 28, s. 155 – 198;
 • Drewnowce – pierwsze okręty zbudowane przez Stocznię Marynarki Wojennej, „Biuletyn Historyczny Muzeum Marynarki Wojennej” Gdynia 2012, nr 27, s. 161 – 195;
 • Organizacja wybranych podsystemów bezpieczeństwa wewnętrznego, Acta Pomerania  – Problemy bezpieczeństwa”, Chojnice 2013, nr 6/3B, s. 41 – 80;
 • Powstanie, organizacja i funkcjonowanie Straży Granicznej w latach 1928
  – 1939, „Słupskie Studia Historyczne”, Słupsk 2012, nr 18, s. 225 – 242;
 • Dwadzieścia lat funkcjonowania Straży Granicznej na Wybrzeżu, „Komunikaty Instytutu Bałtyckiego”, Gdańsk 2012, zeszyt 49, s. 136 – 154;
 • Przegląd Morski na 20-lecie Straży Granicznej, „Komunikaty Instytutu Bałtyckiego” Gdańsk 2012, zeszyt 49, s. 220 – 226;
 • Zwiad Wojsk Ochrony Pogranicza widziany oczami jego szefa, płk. Stefana Sobczaka. Ocena zaprezentowana na odprawie kadry kierowniczej tej formacji na początku 1955 r.,Aparat represji w Polsce Ludowej 1944 – 1989”, Rzeszów 2012, nr 1(10), s. 369 – 411;
 • Trudne początki – nieznane dokumenty dotyczące narodzin Straży Granicznej i ruchu związkowego, „Biuletyn COSSG” Koszalin 2012, nr 1-2(60/61), s. 153 – 204;
 • Organizacja i funkcjonowanie Straży Granicznej w Polsce, Acta Pomerania” Chojnice 2012, nr 4, s. 81 – 105;
 • Stanisław Zimny – zasłużony Strażnik Graniczny z Załakowa, „Problemy ochrony granic – Biuletyn” Kętrzyn 2012, nr 50, s. 81 – 98;
 • Problemy kadr Wojsk Ochrony Pogranicza (1945 – 1965), cz. 1, „Biuletyn COSSG” Koszalin 2011, nr 4(59), s. 88 – 110; cz. 2, 2012, nr 1-2(60/61), s. 119 – 152; oraz
  cz. 3, 2012, nr 3(62), s. 57 – 75;
 • Z Kriegsmarine do Wojsk Ochrony Pogranicza. Historia okrętu pogranicza „Jamno”, „Biuletyn Historyczny Muzeum Marynarki Wojennej”, Gdynia 2011, nr 26, s. 186 – 203;
 • O Marynarce Wojennej i bałtyckich sprawach, „Nautologia” Gdynia 2011, nr 148, s. 217 – 219;
 • Funkcjonowanie Wojsk Ochrony Pogranicza nad Bałtykiem w latach 1945
  – 1965, „Nautologia” Gdynia 2011, nr 148, s. 103 – 116;
 • Wojska Ochrony Pogranicza w latach 1945 – 1965. Próba oceny cz. I,
  „Biuletyn COSSG”
  Koszalin 2011, nr 1(56), s. 58 – 88 oraz „cz. II”, nr 2(57), s. 69 – 99;
 • Na marginesie artykułu Jerzego Prochwicza O powstaniu Wojsk Ochrony Pogranicza słów kilka, „Problemy ochrony granic – Biuletyn” Kętrzyn 2010, nr 46, s. 159 – 164;
 • Represje i szykany wobec żołnierzy Wojska Polskiego II RP na Wybrzeżu w świetle dokumentów rozpracowania obiektowego „Targowica” (1949 – 1954) Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego”, „Komunikaty Instytutu Bałtyckiego” Gdańsk 2010, zeszyt 48, s. 42 – 59;
 • Batory, Kaszub, Mazur i Ślązak na Bałtyku. Z historii Flotylli Straży Granicznej II RP, „Biuletyn COSSG” Koszalin 2010, nr 3(54), s. 67 – 87.
 • Organizacja wybranych podsystemów bezpieczeństwa wewnętrznego, Acta Pomerania – Problemy Bezpieczeństwa, Chojnice 2013, nr 3, s. 41 – 80;
 • Organizacja i funkcjonowanie Straży Granicznej w Polsce, Acta Pomerania, Chojnice 2012, nr 4, s. 81 – 105;
 • Prawne podstawy ochrony informacji w Polsce, Colloquium Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych AMW, Gdynia 2013, Kwartalnik 1/2013, s. 157 – 186;
 • Powstanie, organizacja i funkcjonowanie Straży Granicznej w latach 1928 – 1939, Słupskie Studia Historyczne, Słupsk 2012, nr 18, s. 225 – 242;
 • Kadra Wojsk Ochrony Pogranicza w latach 1945 – 1965, Przegląd Historyczno – Wojskowy, Warszawa 2013, nr 1(243), s. 75 – 98;
 • Drewnowce – pierwsze okręty zbudowane przez Stocznię Marynarki Wojennej, Biuletyn Historyczny MMW, Gdynia 2012, nr 27, s. 161 – 195;
 • Zwiad Wojsk Ochrony Pogranicza widziany oczami jego szefa, płk. Stefana Sobczaka. Ocena zaprezentowana na odprawie kadry kierowniczej tej formacji na początku 1955 r., Aparat represji w Polsce Ludowej 1944–1989, Rzeszów 2012, nr 1(10), s. 369 – 411;

Publikacje materiałów z konferencji naukowych:

 • Doświadczenia z dwóch dekad funkcjonowania MOSG w systemie bezpieczeństwa Rzeczypospolitej na Bałtyku, [w:] Stan i perspektywy bezpieczeństwa morskiego RP, Warszawa 2011, Przegląd Morski – wydanie specjalne – materiały z seminarium naukowego odbytego 29 kwietnia 2011 r. w Gdyni;
 • Morski Oddział Straży Granicznej im. płk. Karola Bacza w Gdańsku, [w;] Straż Graniczna w dwudziestoleciu 1991 – 2011. Materiały poseminaryjne, Koszalin 19 – 20.05.2011, tom II;
 • Pomorski Inspektorat Okręgowy Straży Granicznej 1928 – 1939. Wybrane problemy organizacyjne,[w:] 80 rocznica powstania Straży Granicznej II Rzeczypospolitej, pod redakcją Anny Gosławskiej – Hrychorczuk, Warszawa – Kętrzyn 2008;
 • Czystki w Wojskach Ochrony Pogranicza w latach 1946 – 1949[w:] Amor Patriae Nostra Lex. Losy funkcjonariuszy i żołnierzy polskich formacji granicznych w czasie II wojny światowej i okresie powojennym, pod redakcją Anny Gosławskiej – Hrychorczuk, Warszawa – Kętrzyn 2008;
 • Pułkownik Karol Bacz – żołnierz legionów polskich, zasłużony oficer odrodzonego Wojska Polskiego, Korpusu Ochrony Pogranicza, Straży Granicznej II RP – patron Morskiego Oddziału Straży Granicznej[w:] Dzieje organizacji polskich formacji ochrony granic. Od obrony potocznej do II wojny światowej, (materiały z konferencji z dn. 20.04.2007), pod redakcją Anny Gosławskiej – Hrychorczuk, Kętrzyn 2007;
 • Powstanie, rozwój organizacyjny oraz działalność Morskiego Oddziału Straży Granicznej od 1991 r., [w:] Morze w cywilizacji, kulturze i stosunkach międzynarodowych, redakcja: Edward Haliżak, Wiesław Lizak, Leonard Łukaszuk, Eugeniusz Śliwka SVD, Warszawa – Pieniężno 2006;
 • Rola, miejsce i zadania Wojsk Ochrony Pogranicza w ochronie granicy morskiej oraz obronie wybrzeża Polski w latach 1945 – 1965, [w:] Polityczne i militarne aspekty bezpieczeństwa w regionie Morza Bałtyckiego, Materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Akademię Marynarki Wojennej w Gdyni 21 – 22 listopada 2001 r. pod redakcją Jerzego Przybylskiego i Bogdana Zalewskiego, Gdynia 2002;
 • Od „Strażnika I” do „Strażnika 1”. Okręty i jednostki pływające polskich formacji granicznych w latach 1920 – 2000, [w:] Militarne i gospodarcze aspekty polityki morskiej Polski XX wieku, Materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Akademię Marynarki Wojennej w Gdyni 11 i 12 maja 2000 r. pod redakcją Jerzego Przybylskiego i Bogdana Zalewskiego, Gdynia 2001;