I Międzynarodowa Konferencja

Sprawozdanie z I Międzynarodowej Konferencji Naukowej
pt. „Adaptacyjność absolwentów szkoły wyższej na rynku pracy – szanse i wyzwania”
zorganizowanej przez PWSH „Pomerania” w Chojnicach

 
W dniach 23-24 maja 2011 roku w Jerzmionkach k. Kamienia Krajeńskiego odbyła się I Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Adaptacyjność absolwentów szkoły wyższej na rynku pracy – szanse i wyzwania” zorganizowana przez Powszechną Wyższą Szkołę Humanistyczną „Pomerania” w Chojnicach. W obradach udział wzięli naukowcy z polskich i zagranicznych uczelni wyższych, a także przedstawiciele władz lokalnych i ponadlokalnych oraz dyrektorzy różnych instytucji i przedsiębiorstw. Celem konferencji była analiza uwarunkowań przystosowania absolwentów szkół wyższych do aktualnych potrzeb runku pracy. Konferencję oficjalnie otworzył Rektor PWSH „Pomerania” w Chojnicach dr Janusz Gierszewski, który przedstawił cele i program konferencji. Obejmowała ona swym zakresem trzy panele dyskusyjne, które koncentrowały się wokół następujących problemów:
  1. Wartość kompetencji zawodowych absolwenta szkoły wyższej na rynku pracy
  2. Dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb klientów.
  3. Kompetencje wychowawcze nauczyciela akademickiego.

Międzynarodowy charakter obrad dał możliwość wszechstronnej diagnozy zjawiska w aspekcie porównawczym, co pozwoliło ukazać problem adaptacyjności studentów do rynku pracy nie tylko w kontekście lokalnym i regionalnym, ale także uwzględniającym doświadczenia krajów mających podobne doświadczenia społeczno-polityczne związane z zachodzącą w ciągu ostatnich dwóch dekad transformacją społeczno-polityczną i gospodarczą. W spotkaniu uczestniczyli naukowcy zajmujący się badaniem problematyki rynku pracy, bezrobocia, preorientacji i orientacji zawodowej oraz badacze losów absolwentów różnych typów szkół. Prezentowane na konferencji wystąpienia często odwoływały się do badań porównawczych realizowanych przez Unię Europejską, co dało szansę na ukazanie szerokich kontekstów i wyprowadzenie wartościowych wniosków poznawczych i praktycznych. Przedstawiane w trakcie obrad referaty charakteryzowały się wysokim poziomem merytorycznej spójności, konkretnością i dużą wartością naukową. Głosy referentów przedstawiały różnorodne aspekty zjawiska adaptowania się absolwentów studiów do współczesnego rynku pracy. Były w nich poruszane aspekty filozoficzne, społeczne, edukacyjne i ekonomiczne ukazujące różnorodne, złożone uwarunkowania towarzyszące poszukiwaniu swojego miejsca na rynku pracy przez osoby kończące studia wyższe. Wysokiemu poziomowi ogólnemu analiz towarzyszyły prezentacje praktycznych rozwiązań w zakresie przygotowywania absolwentów szkół wyższych do funkcjonowania na rynku pracy. Omówione zostały takie formy działań jak: monitoring rynku pracy i losów absolwentów, coaching i mentoring akademicki, doradztwo zawodowe, wolontariat. Podkreślono istotną rolę ważnych instytucji uczestniczących w procesie przygotowywania studentów do wchodzenia na rynek pracy: od szkół wyższych począwszy, a skończywszy na urzędach pracy, uczelnianych biurach karier, a także ochotniczych hufcach pracy. Dużo uwagi poświęcono kompetencjom adaptacyjnym studentów oraz perspektywom ich zatrudnienia. W trakcie obrad zaprezentowano także wartościowe diagnozy zjawiska bezrobocia w wymiarze lokalnym na przykładzie PUP w Chojnicach i PUP w Sępolnie Krajeńskim. Podkreślono także znaczenie środowiska rodziny i szkoły w kształtowaniu orientacji zawodowej i zdolności adaptacyjnych młodych ludzi, które mogą w przyszłości zwiększać szansę na znalezienia miejsca na zmieniającym się rynku pracy oraz pomóc w świadomym planowaniu kariery zawodowej jeszcze przed rozpoczęciem studiów. Monograficzny charakter konferencji, spójność tematyczna i wysoki poziom wystąpień stanowi wartościowy materiał, który wkrótce przybierze formę publikacji.

W części naukowej obrad uczestniczyli: Rektor PWSH „Pomerania” dr Janusz Gierszewski, prof. ndzw. dr hab. Tomasz Biernat (PWSH „Pomerania”), prof. dr hab. Irina Surina (Akademia Pomorska w Słupsku), prof. dr hab. Vaclav Liśka (Uniwersytet Techniczny w Pradze), prof. dr hab. Natalya Kalashnik (Uniwersytet w Kijowie), dr Joanna Grubicka (Akademia Pomorska w Słupsku), dr Ewa Matuska (Wyższa Hanzeatycka Szkoła Zarządzania w Słupsku), dr Cezary Tatarczuk (Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu w Gdyni), dr Wiesław Lesner (Akademia Pomorska w Słupsku), mgr Kamila Sloukova (Uniwersytet Techniczny w Pradze), mgr Ewa Olszówka, mgr ppłk. dypl. rez. inż. Zbigniew Olszówka, mgr Katarzyna Nowak, mgr Jadwiga Pestka, mgr Piotr Modzelewski, mgr Krystyna Wojtera i mgr Artur Żychski.
Ważny głos w dyskusjach należał także do przedstawicieli władz różnych szczebli, którzy podzielili się swoimi spostrzeżeniami na temat podejmowanej na konferencji problematyki. Konferencję zaszczycił swoją obecnością Poseł na Sejm RP mgr Leszek Redzimski oraz przedstawiciele władz lokalnych: dr inż. Zbigniew Szczepański – Wójt Gminy Chojnice, mgr Jan Zieliński – Zastępca Burmistrza miasta Chojnice oraz Stanisław Skaja – Starosta Chojnic. Interesującą perspektywę potrzeb miejscowego rynku pracy zarysowali także dyrektorzy okolicznych przedsiębiorstw oraz instytucji zajmujących się rynkiem pracy i zjawiskiem bezrobocia.

Szczególne wyrazy uznania należą się głównej koordynatorce konferencji dr Ewie Matuskiej oraz sekretarzowi dr Joannie Grubickiej za sprawną organizację i poprowadzenie obrad. Jak na międzynarodową konferencję przystało dyskusje odbywały się w czterech językach: polskim, angielskim, słowackim i czeskim. Przeprowadzona debata, poza walorami naukowymi, stanowi wyraz troski i odpowiedzialności uczelni wyższych za losy życiowe i kariery zawodowe studentów.

Miłym akcentem obrad, który pozwolił uczestnikiem konferencji zapoznać się z urokami okolicznej przyrody był relaksujący rejs po Jeziorze Charzykowskim.