Tytuł projektu:
„Innowacyjny model pomocy prawno – psychologiczno – pedagogicznej przeciwdziałania przemocy”
nr umowy o dofinansowanie UDA-POWR.04.03.00-00-0073/18-00 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
OŚ PRIORYTETOWA IV: Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa
DZIAŁANIE 4.3: Współpraca ponadnarodowa
Celem głównym projektu jest stworzenie modelu wsparcia prawno-psychologiczno-pedagogicznego (model pomocy PPPP on-line) przy wsparciu Partnera ponadnarodowego dla instytucji i osób zajmujących się zawodowo przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie wspierającego tworzenie indywidualnego programu readaptacji dla ofiar i sprawców przemocy.
Wartość projektu: 1 446 182,40 zł
Wkład Europejskiego Funduszu Społecznego: 1 402 796,92 zł
Okres realizacji: od 2019-04-01 do 2021-03-31
Lider projektu: Powszechna Wyższa Szkoła Humanistyczna ,,Pomerania” z siedzibą w Chojnicach
Partner krajowy: Elektroszkolenia Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
Partner ponadnarodowy: Katolicka Univerzita v Ružomberku, Słowacja

Odbiorcy

Grupą docelową wsparcia będą instytucje i osoby zajmujące się zawodowo przemocą w rodzinie. Instytucje: MOPS w Chojnicach,  Niepubliczna Poradnia Psychologiczna w Starachowicach, Stowarzyszenie Abstynenckie „Północ” w Częstochowie (Odbiorcy Wsparcia – OW).

Instytucje zost. wybrane przez Lidera projektu po analizie i wywiadach weryfikujących potrzeby instytucjonalne, osób w nich pracujących i potrzeby odbiorców ich wsparcia.

Odbiorcami pośrednimi : ofiary przemocy w rodzinie, sprawcy przemocy w rodzinie, świadkowie przemocy potrzebujący wsparcia i pomocy w tworzeniu indywidualnego programu readaptacji zarówno dla ofiar jak i sprawców przemocy.

Działania w projekcie będą skierowane do osób:

 • mających utrudniony dostęp do specjalistów;
 • będących w pilnej potrzebie skorzystania z pomocy prawnej, psychologicznej, pedagogicznej;
 • którym zależy na zachowaniu anonimowości;
 • z niepełnosprawnością;
 • z małych miejscowości;
 • wychowujących małe dzieci;
 • przebywających za granicą;
 • dla których bariera wstydu jest nie do pokonania w życiu codziennym.

Na podstawie analizy Lidera w  3 inst wybranych do udziału w projekcie określono 3 najważniejsze obszary, które ograniczają efektywność realizowanej codziennej pracy: 

 • brak holistycznej pomocy (specjalizacja zadań w poszczególnych instytucjach i specjalistyczna wiedza terapeuty tylko z wybranego obszaru) 95% badanych;
 • bariera wstydu wynikająca zarówno ze społecznego postrzegania ofiary przemocy w rodzinie jako osoby współwinnej, jak i poczucia osobistej porażki dotyczącej związku czy dzieci; 99 % badanych
 • brak narzędzi elektronicznych (aplikacji, komunikatorów) dedykowanych  (komunikacja przez aplikację pozwala nie czuć się ocenianym, wartościowanym w momencie mówienia o sprawach bolesnych i trudnych) w pierwszej fazie radzenia sobie z przemocą. 89% badanych

W efekcie współpracy lidera i instytucji partnerskich powstała platforma znajdująca się pod adresem www.ppp.edufakty.pl i umożliwiająca korzystanie z pomocy przez wszystkie grupy. Uczestnicy zostali przeszkoleni z korzystania z produktu, a następnie przygotowani do wdrożenia. Dzięki ich doświadczeniu materiały, a także sama platforma ewaluowała. Co zostało ujęte w raporcie końcowym http://www.ppp.edufakty.pl/wp-content/uploads/2021/04/Raport_ppp.pdf

Nazwa platformy nawiązuje do projektu i jest skrótem od słów „psychologiczny”, „pedagogiczny”, „prawny”. Zgodnie z założeniami została oparta na bezpłatnie udostępnionym mechanizmie zgodnym z unijną dyrektywą 2016/2102. Według niej witryny internetowe oraz aplikacje mobilne powiązane z organami i podmiotami publicznymi muszą realizować drugi poziom kryteriów dostępności standardu WCAG 2.0.

Wśród funkcjonalności istotnych z punku widzenia realizacji projektu znajdą się̨ m.in.

– Chmura, gdzie docelowo znalazła się baza materiałów wypracowanych w trakcie projektu o różnym stopniu dostępności (nie wszystkie materiały, czy opcje dostępowe będą̨ widoczne dla wszystkich uczestników);

– Komunikator dostępny dla zalogowanych użytkowników. Był wykorzystywany do porad i kontaktów z psychologami i prawnikami

–  Narzędzia umożliwiające wspólną pracę nad poszczególnymi materiałami w jednym czasie z dowolnego miejsca;  

–  Moduł do generowania ankiet i testów. Ważny element ewaluacji na poziomie tworzenia materiałów. Narzędzia i miejsce umożliwiające osadzanie i przygotowanie informatyczne multimediów w tym webinariów i w przyszłości poradników multimedialnych. Był wykorzystywany do wdrożenia materiałów przygotowanych przez ekspertów na poziomie uczestników

–  Narzędzia sprawdzające, czyli narzędzia informatyczne umożliwiające testowanie jakości pracy platformy pod kątem technicznym.

–  Narzędzia zabezpieczające. To dwa rodzaje rozwiązań informatycznych. Pierwszy chroni materiały przed nieuprawnionym dostępem i ich edycji. Drugi zabezpiecza ochronę̨ danych uczestników projektu. Dodatkowo funkcjonalności narzędzia w odniesieniu do użytkowników-ofiar:

 • – Komunikator;
 • –  Możliwość przeglądania materiałów, pobierania gotowych dokumentów
 • –  Możliwość́ zadawania pytań i konsultacji.

Po penetracji i przeglądzie i analizie dostępnych narzędzi twórcy projektu zdecydowali się na dostępny i zdobywającą popularność usługę MS Teams. To ona stała się bazą dla platformy ppp-e.pl
Na platformie wydzielone zostały treści dla wszystkich grup docelowych projektu.

Po wejściu na adres www.ppp.edufakty.pl odbiorca uzyskuje dostęp do ogólnych treści związanych z projektem, także wielu ciekawych materiałów.

Narzędzia te zostały zaakceptowane przez uczestników i wdrożone do codziennej pracy. Są wykorzystywane na co dzień jako proste, sprawdzone elementy ułatwiające codzienną pracę i stały kontakt ze wszystkimi uczestnikami projektu.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Nr Projektu: POWR.04.03.00-00-0073/18-00