Regulamin Biblioteki PWSH Pomerania w Chojnicach

1. Zasady ogólne
 • Ze zbiorów Biblioteki mogą korzystać studenci i pracownicy PWSH Pomerania
 • Korzystanie ze zbiorów jest bezpłatne,
 • Przy zapisie do Biblioteki zgłaszający powinien okazać aktualną legitymację studencką lub indeks z wpisem zaliczeniowym,
 • W Bibliotece zakazuje się palenia tytoniu, spożywania posiłków oraz używania telefonów komórkowych.
2. Wypożyczanie
 • Książki można wypożyczać tylko osobiście po uprzednim przedstawieniu aktualnej legitymacji studenckiej
 • Studenci jednorazowo mogą wypożyczać 4 książki na okres 4 tygodni.
 • Pracownicy PWSH mogą wypożyczać jednorazowo 6 pozycji na okres 6 tygodni.
 • Wypożyczenie wybranych pozycji czytelnik rejestruje u pracownika Biblioteki. Jemu też zwraca wypożyczone książki.
 • Istnieje możliwość prolongaty wypożyczenia na następne 2 tygodnie, jedynie za zgodą pracownika Biblioteki. Prolongata niesie za sobą obowiązek przedstawienia książek, których wypożyczenie ma zostać przedłużone.
 • Bibliotekarz na prośbę czytelnika udziela informacji o książkach, katalogach bibliotecznych, pomaga w doborze literatury.
3. Zabezpieczenie zbiorów
 • Czytelnik ponosi odpowiedzialność materialną za wypożyczone książki.
 • Za zagubione lub zniszczone pozycje czytelnik dostarcza jeden egzemplarz tego samego lub nowszego wydania, ewentualnie książkę wskazaną przez pracownika Biblioteki. Za zagubiony lub zniszczony tom dzieła wielotomowego, czytelnik oddaje całe dzieło. Pozostałe tomy stanowią własność Biblioteki.
4. Przetrzymywanie książek
 • Czytelnik, który nie zwrócił książek w wyznaczonym terminie zostanie pozbawiony prawa wypożyczania na okres 2 miesięcy ( w poczet kary nie jest wliczony okres wakacji), a jego konto biblioteczne zostanie automatycznie zablokowane. W tym czasie może korzystać z księgozbioru w czytelni.
5. Wykonywanie kserokopii
 • Kserokopie mogą być wykonywane z publikacji znajdujących się w zbiorach bibliotecznych z wyjątkiem:
 • pozycji zawierających wyraźne zastrzeżenie jakiegokolwiek powielania całości lub części,
 • egzemplarzy w złym stanie technicznym (zniszczone, uszkodzone),
 • Kserokopie mogą być wykonywane jeżeli nie naruszają przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim prawach pokrewnych (Dz.U. z 2006r., nr 90, poz. 631 z póżn. zm.)

Regulamin czytelni PWSH Pomerania

1. W czytelni należy:
 • Zachować ciszę.
 • Zgłosić się do bibliotekarza dyżurnego i wpisać do Rejestru Odwiedzin.
 • Uzyskać zgodę bibliotekarza na wyniesienie materiałów bibliotecznych poza Czytelnię.
 • Ostrożnie obchodzić się z udostępnionymi materiałami, a wszelkie braki i uszkodzenia zgłosić do bibliotekarza.
 • Po skorzystaniu z wybranych książek i/lub czasopism zwrócić je bibliotekarzowi.
 • Stosować się do wskazówek pracownika biblioteki.
2. W czytelni nie należy:
 • Spożywać posiłków i napojów.
 • Wnosić włączonych telefonów komórkowych.