Pedagogika

2-letnie studia II stopnia (niestacjonarne)

Absolwent studiów magisterskich II stopnia na kierunku Pedagogika posiada pogłębioną wiedzę i rozszerzone umiejętności w zakresie merytorycznego przygotowania do wykonywania zawodu zgodnie z wymaganiami przewidzianymi w standardach kształcenia dla kierunku Pedagogika.

Absolwent ma kompetencje zawodowe do pracy w różnych obszarach działań edukacyjnych w placówkach oświatowych, socjalizacyjnych, rodzinnych, w państwowej i niepaństwowej administracji, w instytucjach profilaktyki społecznej, w organizacjach charytatywnych.

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza

Absolwent tej specjalności ma szeroką wiedzę z zakresu nauk społecznych i humanistycznych (pedagogika, antropologia, filozofia, socjologia, psychologia), wybranych subdyscyplin pedagogicznych (andragogika, pedagogika ogólna, pedagogika porównawcza, pedeutologia) oraz ma umiejętności operowania wiedzą dotyczącą opieki i wychowania człowieka w ciągu jego życia (w okresie przedszkolnym, wczesnoszkolnym, szkolnym,
w dorosłości i starości).

Przykładowe miejsca pracy: Placówki oświatowo-wychowawcze: szkoły, ośrodki wychowawcze, świetlice szkolne, internaty, bursy, placówki opiekuńczo-wychowawcze: placówki wsparcia dziennego, placówki interwencyjne, placówki socjalizacyjne.

Pedagogika integracyjna – nowość

Absolwent ma wiedzę z zakresu pedagogiki integracyjnej oraz profilaktyki, pomocy i interwencji społecznej. Student posiada interdyscyplinarną wiedzę z zakresu pedagogiki integracyjnej oraz edukacji globalnej, życia społecznego, kultury. Profesjonalnie posługuje się metodami, technikami oraz procedurami organizowania optymalnych warunków edukacyjnych, socjalnych, kulturowych osób z niepełnosprawnościami, aktywizacji społecznej, pomocy rozwojowej oraz wolontariatu. Odznacza się umiejętnością planowania i oceny programów pomocowych, projektów edukacyjnych, terapeutycznych dla osób niepełnosprawnych i wykluczonych społecznie.

Przykładowe miejsca pracy:  Placówki edukacyjne realizujące kształcenie integracyjne, porad-nie pedagogiczno-psychologiczne, instytucje

Resocjalizacja z profilaktyką społeczną

Absolwent tej specjalności posiada rozszerzoną wiedzę o charakterze interdyscyplinarnym związaną z procesem resocjalizacji. Potrafi interpretować zjawiska społeczne i sytuacje wychowawcze. Jest przygotowany do prowadzenia działalności wychowawczej, korekcyjnej, resocjalizacyjnej z osobami z syndromem niedostosowania społecznego a skuteczność jego pracy podnoszą kompetencje interpersonalne.

Przykładowe miejsca pracy: Zakłady poprawcze, schroniska dla nieletnich, ośrodki adaptacji społecznej, policyjne izby dziecka, jednostki prewencyjne policji, praca w charakterze kuratora sądowego, pedagoga szkolnego, gminne i miejskie ośrodki pomocy rodzinie.