UCHWAŁY RADY WYDZIAŁU NAUK HUMANISTYCZNYCH I ADMINISTRACJI
ROK 2013

 Lp. Nr W sprawie Z dnia
 1. 01/I/2013 zatwierdzenia tematów prac dyplomowych na kierunku Administracja. 05.01.2013
 2. 02/I/2013 Zaopiniowania Raportu Samooceny kierunku : Administracja w związku z kontrolą Polskiej Komisji Akredytacyjnej. 05.01.2013
 3. 03/I/2013 planów studiów na kierunku Pedagogika, studia II stopnia. 12.01.2013
 4. 04/I/2013 zaopiniowania Raportu Samooceny kierunku: Pedagogika w związku z kontrolą Polskiej Komisji Akredytacyjnej 22.02.2013
 5. 05/I/2013 zatwierdzenia tematów prac dyplomowych na kierunku Pedagogika. 22.02.2013
 6. 06/I/2013 zatwierdzenia planów studiów oraz efektów kształcenia na kierunku Pedagogika ( studia II stopnia) dla specjalności: pedagogika opiekuńczo  – wychowawcza, pedagogika integracyjna, pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką społeczną. 24.05.2013
 7. 07/I/2013 Zaopiniowania listy promotorów w roku akademickim 2013/2014 oraz określenie liczebności grup seminaryjnych. 23.08.2013