DOFINANSOWANIE Z PFRON

Program „Aktywny Samorząd” 2022

Program „Aktywny Samorząd” jest finansowany ze środków PFRON:

  • adresatami programu są osoby z orzeczonym znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności
  • dofinansowanie lub refundacja kosztów uzyskania wykształcenia na poziomie wyższym (czesne za naukę)

W 2022 roku, będą realizowane następujące formy wsparcia:
Moduł I:
Obszar A Zadanie 1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu, (dysfunkcja narządu ruchu)
Obszar A Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy,(dysfunkcja narządu ruchu)
Obszar A Zadanie 3 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy, (dysfunkcja narządu słuchu, w stopniu wymagającym korzystania z usług tłumacza języka migowego)
Obszar A Zadanie 4 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu, (dysfunkcja narządu słuchu)
Obszar B Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, (znaczny stopień, dysfunkcja obu kończyn górnych lub wzroku)
Obszar B Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,
Obszar B Zadanie 3 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, (umiarkowany stopień, dysfunkcja wzroku)
Obszar B Zadanie 4 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, (znaczny lub umiarkowany stopień, dysfunkcja słuchu wraz z trudnościami w komunikowaniu się za pomocą mowy)
Obszar B Zadanie 5 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego zakupionego w ramach programu,
Obszar C Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
Obszar C Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości,
Obszar C Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (co najmniej na III poziomie jakości),
Obszar C Zadanie 5 – pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego
Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej tj. dziecka będącego pod opieką wnioskodawcy, przebywającego w żłobku lub przedszkolu

Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym poprzez dofinansowanie kosztów edukacji w szkole policealnej, kolegium lub w szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym / dziennym lub niestacjonarnym / wieczorowym / zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu).

Termin przyjmowania wniosków w 2022 roku, w przypadku:

Modułu I – od dnia 1 kwietnia 2022 r. do dnia 31 sierpnia 2022 r.
Modułu II:
od dnia 1 marca 2022 r. do dnia 31 marca 2022 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2021/2022),
od dnia 1 września 2022 r. do dnia 10 października 2022 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2022/2023).

Wnioski można składać w formie elektronicznej w systemie SOW (https://sow.pfron.org.pl/)

Załącznik:
Aktywny samorząd.