KOMUNIKATY:

W związku z nowelizacją ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, rektor
w porozumieniu z samorządem studenckim od 1 stycznia 2023 r. podniósł próg dochodu
do stypendium socjalnego do kwoty 1294,40 zł netto miesięcznie na osobę
w rodzinie studenta.

TRMINY ZALICZEŃ I EGZAMINÓW

1. WYTYCZNE DOTYCZĄCE
WYMOGÓW BEZPIECZEŃSTWA

2. WYKŁADOWCY ON-LINE

3. KONSULTACJE

4. PRAKTYKI – WYTYCZNE