Ogólne:

Wynagrodzenie opiekuna praktyk

Instrukcje organizacji praktyk wg. specjalności dla studiów pierwszego stopnia:

Administracja rok I >>  Liczba godzin praktyk >>
Administracja rok II i III publiczna >>  Liczba godzin praktyk >>
Administracja rok III publiczno – gospodarcza >>  Liczba godzin praktyk >>
Administracja rok II i III bezpieczeństwo i porządek publiczny >>  Liczba godzin praktyk >>
Bezpieczeństwo wewnętrzne rok III >> Liczba godzin praktyk >>
Filologia angielska >>
Liczba godzin praktyk >>
Pedagogika rok I >> Liczba godzin praktyk >>
Pedagogika: opiekuńczo-wychowawcza rok II i III >> Liczba godzin praktyk >>
Pedagogika: przedszkolna i wczesnoszkolna  rok II i III>> Liczba godzin praktyk >>

Instrukcje organizacji praktyk wg. specjalności dla studiów drugiego stopnia:

Administracja publiczna >> Liczba godzin praktyk >>
Bezpieczeństwo wewnętrzne>> Liczba godzin praktyk >>
Pedagogika: opiekuńczo-wychowawcza >> Liczba godzin praktyk >>
Pedagogika: pedagogika >> Liczba godzin praktyk >>
Pedagogika: przedszkolna i wczesnoszkolna >> Liczba godzin praktyk >>
Pedagogika: resocjalizacja z profilaktyką społeczną >> Liczba godzin praktyk >>

Instrukcje organizacji praktyk wg. specjalności dla studiów podyplomowych:

Administracja publiczno-gospodarcza >>  Liczba godzin praktyk >>
Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa >> Liczba godzin praktyk >>
Biologia w szkole >> Liczba godzin praktyk >>
Doradztwo zawodowe >> Liczba godzin praktyk >>
Edukacja i rewalidacja osób ze spektrum autyzmu >> Liczba godzin praktyk >>
Oligofrenopedagogika >> Liczba godzin praktyk >>
Pedagogika lecznicza >> Liczba godzin praktyk >>
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna >> Liczba godzin praktyk >>
Plastyka i technika w szkole >> Liczba godzin praktyk >>
Przygotowanie pedagogiczno – metodyczne >> Liczba godzin praktyk >>
Diagnoza i terapia pedagogiczna >> Liczba godzin praktyk >>
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka >> Liczba godzin praktyk >>
Socjoterapia >> Liczba godzin praktyk >>