Tytuł projektu:
„Innowacyjny model pomocy prawno – psychologiczno – pedagogicznej przeciwdziałania przemocy”
nr umowy o dofinansowanie UDA-POWR.04.03.00-00-0073/18-00 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
OŚ PRIORYTETOWA IV: Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa
DZIAŁANIE 4.3: Współpraca ponadnarodowa
Celem głównym projektu jest stworzenie modelu wsparcia prawno-psychologiczno-pedagogicznego (model pomocy PPPP on-line) przy wsparciu Partnera ponadnarodowego dla instytucji i osób zajmujących się zawodowo przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie wspierającego tworzenie indywidualnego programu readaptacji dla ofiar i sprawców przemocy.
Wartość projektu: 1 446 182,40 zł
Wkład Europejskiego Funduszu Społecznego: 1 402 796,92 zł
Okres realizacji: od 2019-04-01 do 2021-03-31
Lider projektu: Powszechna Wyższa Szkoła Humanistyczna ,,Pomerania” z siedzibą w Chojnicach
Partner krajowy: Elektroszkolenia Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
Partner ponadnarodowy: Katolicka Univerzita v Ružomberku, Słowacja

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Nr Projektu: POWR.04.03.00-00-0073/18-00

Tytuł projektu:
„Kursy e-learningowe dla studentów PWSH POMERANIA jako dodatkowy element procesu kształcenia”
nr umowy o dofinansowanie POWR.03.01.00-00-W014/18-00 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
OŚ PRIORYTETOWA III: Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju
DZIAŁANIE 3.1: Kompetencje w szkolnictwie wyższym
Celem projektu jest opracowanie 6 dodatkowych programów kształcenia i realizacja na tej podstawie 6 działań dydaktycznych w postaci kursów edukacyjnych w formie e-learningu dla studentów I i II stopnia, służących rozwijaniu u jego uczestników kompetencji pozwalających na:
rozwój nowoczesnych metod dydaktycznych;
poszerzanie wiedzy ogólnej i specjalistycznej oraz rozwój zainteresowań;
pobudzenie aktywności edukacyjnej i kulturalnej.
Działania w projekcie:
1.Opracowanie programów kształcenia i realizacja I kursu e-learningowego – Coaching jako narzędzie uwalniania kreatywnego potencjału
2.Opracowanie programów kształcenia i realizacja II kursu e-learningowego – Komunikacja interpersonalna
3.Opracowanie programów kształcenia i realizacja III kursu e-learningowego – Co robić kiedy nam się nie chce? – o skutecznych sposobach motywowania siebie i organizacji czasu
4.Opracowanie programów kształcenia i realizacja IV kursu e-learningowego – Prowadzenie treningów umiejętności społecznych z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie
5.Opracowanie programów kształcenia i realizacja V kursu e-learningowego – Warsztat kreatywności myślenia, twórczego rozwiązywania problemów oraz podejmowania decyzji
6.Opracowanie programów kształcenia i realizacja VI kursu e-learningowego – Warsztaty twórczego radzenia sobie ze stresem

Wartość projektu:  559 500,00 zł
Wkład Europejskiego Funduszu Społecznego:  542 715,00 zł
Okres realizacji: od 2019-07-01 do 2021-06-30
Lider projektu: Powszechna Wyższa Szkoła Humanistyczna ,,Pomerania” z siedzibą w Chojnicach

„Współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Europejski Fundusz Społeczny”

Tytuł projektu:
„Młodzieżowa Szkoła Liderów Bezpieczeństwa Mediów Społecznościowych”
nr umowy 2019-1-PL01-KA205-064498 w ramach programu Unii Europejskiej ERASMUS+
Akcja: Partnerstwa strategiczne
Sektor: Partnerstwa strategiczne w sektorze młodzieży
Celem projektu jest kształtowanie bezpiecznych zachowań u młodzieży w wieku 19-24 lata w zakresie korzystania z mediów społecznościowych. Głównym działaniem w projekcie jest realizacja opracowania innowacyjnych materiałów multimedialnych z młodzieżą  w Europie dotyczących bezpieczeństwa w sieci. W ramach działań w projekcie eksperci wraz z młodzieżą opracują graficzne posty, krótkie filmy, animacje, prezentacje, karty pracy którymi będzie dzielić się poprzez sieci Instagram, FB i inne media społecznościowe oraz poradnik dotyczący bezpieczeństwa
on-line.
Wartość projektu: 81 490,00 EUR
Okres realizacji: od 2019-07-01, wydłużony ze względu na covid-19 czas trwania projektu do 2020-10-31.
Lider projektu: Powszechna Wyższa Szkoła Humanistyczna ,,Pomerania” z siedzibą w Chojnicach
Partner krajowy: Eduexpert  Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu
Partner ponadnarodowy: Lesya Ukrainka Eastern European National University, Ukraina
Partner ponadnarodowy: Alanya Hamdullah Emin Pasa Universitesi, Turcja

„Współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+”

Materiały

Tytuł projektu:
„Pomerania uczelnia dostępna”
Oś priorytetowa III:III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju
Działanie 3.5: Kompleksowe programy szkół wyższych
Celem głównym projektu jest wdrożenie zmian organizacyjnych i podnoszenie świadomości i kompetencji kadry uczelni z zakresu niepełnosprawności i podniesienie jakości nauczania osób z niepełnosprawnościami przez 1 szkołę wyższą, tj. Powszechną Wyższą Szkołę Humanistyczną ,,Pomerania”, w okresie do 31.12.2022 r.
Wartość projektu / dofinansowanie z Unii Europejskiej: 2 034 684,00 zł
Okres realizacji: od 01.01.2020 – 31.12.2022
Nazwa Beneficjenta:

  • Powszechna Wyższa Szkoła Humanistyczna ,,Pomerania” Chojnice
  • Eduexpert spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Toruń

„Współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Europejski Fundusz Społeczny”