ZARZĄDZENIA  REKTORA PWSH „POMERANIA” 2013 R.

L.P. NR W SPRAWIE Z DNIA
  1.  01 / R /2013 Powołania komisji rekrutacyjnej na studia II stopnia w sem. letnim roku akademickiego 2012/2013  12.01.2013
 2.  02 / R /2013 Powołania Zespołu ds. przygotowania raportu samooceny (ocena programowa, kierunek pedagogika)  17.01.2013
 3.  03 / R /2013 Powołania Zespołu ds. ewaluacji misji i strategii Uczelni  17.01.2013
 4. 04 / R /2013 Zatwierdzenia zmniejszonych wysokości stawek na stypendia: socjalne, specjalne dla osób niepełnosprawnych oraz Rektora dla najlepszych studentów  22.01.2013
 5. 05/R/2013 Wprowadzenia zasad rekrutacji do Chojnickiego Zespołu Szkół „Pomerania” oraz powołania komisji ds. rekrutacji 14.03.2013
 6. 06/R/2013 Podziału funduszu pomocy materialnej na rok 2013 11.05.2013
 7. 07/R/2013 Przeprowadzenia Wyborów do Senatu PWSH „Pomerania” w Chojnicach na kadencję 2013/2017 15.05.2013
 8. 08/R/2013 Powołania Pracowni wdrożeń technologii informatycznych 15.06.2013
 9. 09/R/2013 Opracowania organizacji roku Akademickiego 2013/2014 15.06.2013
 10. 10/R/2013 Wprowadzenia zmian e Regulaminie przyznawania pomocy materialnej studentom PWSH „POMERANIA”
w Chojnicach
18.09.2013
 11. 11/R/2013 Ustalenia dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawnionego do ubiegania się o świadczenia pomocy materialnej dla studentów w roku akademickim 2013/2013 20.09.2013
 12. 12/R/2013 Powołania Odwoławczej Komisji Stypendialnej PWSH „Pomerania” w Chojnicach 04.10.2013
 13. 13/R/2013 Powołania na dwuletnią kadencje komisji dyscyplinarnej PWSH „Pomerania” w Chojnicach 04.10.2013
 14. 14/R/2013 Powołania na dwuletnią kadencję odwoławczej komisji dyscyplinarnej PWSH „Pomerania” Chojnicach 04.10.2013
 15. 15/R/2013 Szczegółowych zasad prowadzenia zajęć w formie e-learningu w PWSH „Pomerania” w Chojnicach 22.11.2013
 15. 16/R/2013 Powołania komisji likwidacyjnej w PWSH „Pomerania” w Chojnicach 22.11.2013