PSYCHOLOGIA – MOŻLIWOŚCI

psych

CO POTRAFII ABSOLWENT PSYCHOLOGII I GDZIE MOŻE PRACOWAĆ.

        Koncepcja kształcenia i program studiów na kierunku psychologia uwzględnia potrzeby rynku pracy i nakierowana jest na praktyczne i teoretyczne przygotowanie absolwentów w pełni do zawodu psychologa a zwłaszcza do pełnienia funkcji wymagających kompetencji nabytych w trakcie studiów w zakresie następujących specjalności:

  • Psychologia kliniczna,

  • Psychologia społeczna.

        Absolwent studiów psychologicznych ze specjalnością z zakresu psychologii klinicznej posiada gruntowną wiedzę i umiejętności z obszaru psychologii klinicznej i psychopatologii człowieka na przestrzeni całego okresu życia. Jest wyposażony w wiedzę o specyfice funkcjonowania człowieka z zaburzeniami zdrowia psychicznego oraz somatycznego. Zdobywa wiedzę w obszarze neuropsychologii, środowiskowej terapii pacjenta, diagnozy, psychoterapii i pomocy psychologicznej. Potrafi różnicować zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania z zastosowaniem diagnostyki i terapii klinicznych zaburzeń osobowości. Charakteryzuje się znajomością metodologicznych podstaw diagnostyki psychologicznej w tej specjalności, tzn. kompetentnym korzystaniem z gotowych narzędzi diagnostycznych oraz umiejętnością samodzielnego konstruowania nowych narzędzi pomiarowych, poprawnych pod względem psychometrycznym. Posiada podstawową wiedzę z zakresu psychiatrii, chorób psychicznych i ich leczenia, z zakresu chorób neurologicznych, metod prewencji i ich leczenia.

        Absolwent tej specjalności zdobywa umiejętności, które pozwolą stosować zdobytą wiedzę w praktyce. Posiada umiejętności pozwalające na działania w promocji i ochronie zdrowia, prewencji zaburzeń. Potrafi stosować formy pomocy psychologicznej (np. interwencji kryzysowej, terapii podtrzymującej, terapii zorientowanej na rozwój, terapii zaburzeń, ale także wsparcia psychologicznego, zasad poradnictwa psychologicznego). Potrafi interpretować rozwój i zaburzenia osobowości oraz rozpoznawać zaburzenia utrudniające prawidłowy rozwój i funkcjonowanie. W obszarze terapii środowiskowej posiada umiejętności wspierania samodzielności, wspomagania trenowania osłabionych lub nigdy nie podjętych ról społecznych w celu odbudowy zdrowych zasobów psychicznych osób po kryzysie.

        Absolwent specjalności psychologia kliniczna będzie posiadał podstawowe kompetencje diagnostyczno-terapeutyczne odnośnie: normy i patologii według obowiązujących systemów klasyfikacyjnych m. in. zaburzeń osobowości, zaburzeń psychicznych, zaburzeń psychosomatycznych, zaburzeń neuropsychologicznych. Specjalność ta przygotowuje do pracy na stanowisku psychologa klinicznego, diagnosty i terapeuty. Absolwent będzie przygotowany do prowadzenia diagnozy psychologicznej, stosowania niektórych form pomocy psychologicznej w placówkach leczenia zaburzeń psychicznych, oddziałach neurologicznych, oddziałach pediatrycznych, szpitalach ogólnych i specjalistycznych, placówkach leczenia uzależnień. Będzie posiadał profesjonalne przygotowanie do tworzenia i udziału w projektach zajmujących się profilaktyką i promocją zdrowia. Będzie przygotowany do podejmowania szkolenia specjalizacyjnego z zakresu psychologii klinicznej, osobowości i psychoterapii oraz do podejmowania wyzwań badawczych w tym zakresie i możliwości podjęcia studiów doktoranckich. Wiedza i umiejętności nabyte w procesie kształcenia, pozwolą absolwentom pracować w różnych instytucjach i gabinetach, np.: poradniach dla dzieci, młodzieży i dorosłych (psychologiczno-pedagogicznych, poradniach dla osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych, poradniach seksuologicznych, rodzinnych, medycznych) prowadzących działalność konsultacyjną, doradczą, interwencyjną, terapeutyczną w:

  • gabinetach prywatnych prowadzących praktykę psychologiczną i psychoterapeutyczną;

  • szpitalach i klinikach leczących osoby chore na choroby somatyczne, neurologiczne i psychiczne;

  • ośrodkach rehabilitacji i opieki nad chorymi z chorobami przewlekłymi;

  • ośrodkach leczniczo-opiekuńczych dla osób w podeszłym wieku;

  • zespołach zajmujących się promocją zdrowia (szkoła, praca, instytucje pomagające osobom w podeszłym wieku, poradnie);

  • w szkołach, przedszkolach, PPP, placówkach kształcenia specjalnego;

  • zespołach samorządowych i rządowych odpowiedzialnych za politykę zdrowotną i działania w sytuacjach kryzysowych;

  • uczelniach wyższych i zespołach naukowych, zajmując się dydaktyką i badaniami klinicznymi z zakresu psychologii zdrowia i choroby oraz osobowości.

           Absolwent studiów psychologicznych ze specjalnością z zakresu psychologii społecznej będzie posiadał kompetencje do diagnozy i rozwiązywania problemów przystosowania do życia w społeczeństwie i organizacji życia społecznego, poznania mechanizmów i prawidłowości funkcjonowania społecznego jednostek i grup, w tym rodziny jako małej grupy społecznej oraz możliwości zastosowania tej wiedzy w praktyce. Będzie posiadał umiejętności i kompetencje przydatne do radzenia sobie ze zdarzeniami kryzysowymi, prowadzenia negocjacji, zarządzania organizacją, rozwiązywania konfliktów w środowisku zawodowym, szkolnym, rodzinnym, w profilaktyce patologii społecznych i resocjalizacji. Absolwent przygotowany będzie teoretycznie i praktycznie do prowadzenia działań badawczych i diagnostycznych oraz udzielania pomocy psychologicznej w rozwiązywaniu problemów społecznych w szerokim zakresie, w tym do prowadzenia badań nad zachowaniami społecznymi na zlecenie instytucji rządowych i samorządowych, organizacji pozarządowych, biznesu i mediów.

           Absolwenci kierunku psychologia zgodnie z zakładanymi efektami kształcenia dotyczącymi rozwiniętej potrzeby samokształcenia i realizacji własnej ścieżki kariery mają przygotowanie do podejmowania dalszego kształcenia na studiach podyplomowych, w szkołach trenerskich, szkołach psychoterapii oraz na studiach doktoranckich.

            Zajęcia z przedmiotów klinicznych prowadzone będą przede wszystkim na bazie podmiotów zajmujących się prowadzeniem zajęć z udziałem pacjentów, w tym stosowanie takich metod jak: obserwacja/analiza przypadków klinicznych, przebiegu terapii, praktyczne ćwiczenia z pacjentami.

Skip to content