Katedra Pedagogiki rozpoczęła swoją działalność 1 września 2010 roku na podstawie zarządzenia Jego Magnificencji Rektora PWSH „Pomerania”. Głównym celem Katedry Pedagogiki jest prowadzenie działalności dydaktycznej i naukowej z zakresu pedagogiki. Zadaniem jednostki jest dbanie właściwy poziom zajęć dydaktycznych prowadzonych przez wykładowców Katedry oraz upowszechnianie wiedzy na temat współczesnych problemów pedagogicznych. Katedra zajmuje się inicjowaniem i prowadzeniem badań ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb najbliższego regionu i miasta Chojnice. Ukierunkowuje prace badawcze pracowników i studentów tak, aby służyły lokalnym i regionalnym społecznościom, instytucjom, środowiskom oraz sprzyjały optymalizacji szeroko rozumianej praktyki wychowawczej i dydaktycznej.
Główne problemy badawcze podejmowane w Katedrze koncentrują się wokół następujących zagadnień:
  • analiza procesów wychowania u samowychowania, nauczania i uczenia się, uspołeczniania i uczestnictwa w kulturze,
  • rozpoznawanie istotnych dla przebiegu i efektów procesów wychowawczych kontekstów społecznych, kulturowych i ekonomicznych,
  • badanie funkcjonowania instytucji edukacyjnych, opiekuńczo – wychowawczych, kulturalno – oświatowych i socjalnych,
  • diagnozowanie zagrożeń wychowawczych i patologii społecznych w grupach, instytucjach i środowiskach,
  • inicjowanie i wdrażanie nowatorskich działań wychowawczych i edukacyjnych (projektów, eksperymentów).
Katedra w ramach swej działalności obejmuje opieką projekty badawcze realizowane przez pracowników, a także wspiera rozwój naukowy młodej kadry. Ważnym jej zadaniem jest rozwijanie zainteresowań studentów problematyką pedagogiczną oraz inspirowanie do podejmowania tematów odnoszących się do aktualnych kwestii wychowawczych i edukacyjnych w regionie.

Pracownicy Katedry:
dr Elżbieta Kościńska
dr Jalanta Spychalska – Kamińska

Osoby współpracujące z Katedrą:
dr Wiesław Nynca
mgr Elżbieta Draws
mgr Tomasz Klaman
mgr Ewa Sawicka
mgr inż. Roman Kartasiński