Uczelniana Komisja Stypendialna zajmuje się rozpatrywaniem wniosków i podań o przyznanie stypendium oraz bieżącą wypłatą świadczeń i zapomóg. Komisja Stypendialna w każdym miesiącu wypłaca świadczenia studentom, część z nich otrzymuje pomoc o charakterze socjalnym lub z tytułu niepełnosprawności, inni uzyskali nagrodę za wysokie wyniki w nauce lub sporcie. Komisja rozpatruje podania o zapomogę losową, a także współdecyduje o podziale dotacji na pomoc materialną dla studentów. Komisję Stypendialną powołuje do życia, swoim Zarządzeniem, Rektor w porozumieniu z Organem Samorządu Studentów. Większość składu Komisji stanowią studenci, których wspierają pracownicy etatowi Uczelni. Od decyzji Uczelnianej Komisji Stypendialnej student może się odwołać do Odwoławczej Komisji Stypendialnej.

Skład Uczelnianej Komisji Stypendialnej:
1. Bożena Krzoska – przewodnicząca
2. Małgorzata Kęsik – wiceprzewodnicząca
3. Piotr Lella
4. Żaneta Brieger
5. Natalia Mroziewicz

Odwoławcza Komisja Stypendialna rozpatruje odwołania od decyzji wydanych przez Uczelnianą Komisję Stypendialną. Odwołanie można złożyć w terminie 14 dni od otrzymania decyzji Uczelnianej Komisji Stypendialnej.

Skład Odwoławczej Komisji Stypendialnej:
1. dr Jolanta Spychalska-Kamińska – przewodnicząca
2. Angelika Bąkowska – wiceprzewodniczący
3. mgr inż. Ewa Baranowska
4. Michał Laska
5. Marietta Szynwelska