Warunki i tryb rekrutacji na Studia Podyplomowe Powszechniej Wyższej Szkoły Humanistycznej „Pomerania” w Chojnicach..

Kandydaci na Studia Podyplomowe przyjmowani są bez egzaminów wstępnych. O przyjęciu na daną specjalność decyduje kolejność zgłoszenia, w ramach określonego przez Senat limitu słuchaczy oraz terminowe złożenie kompletu wymaganych dokumentów.

W ramach poszczególnych kierunków proponuje się następujące specjalności:

Pedagogika:
* Diagnoza i terapia autyzmu – edukacja i rehabilitacja osób ze spektrum autyzmu 
* Pedagogika opiekuńczo – wychowawcza
Przygotowanie pedagogiczno-psychologiczne i dydaktyczne
* Pedagogika  resocjalizacyjna
* Surdopedagogika
* Pedagogika korekcyjna (terapia pedagogiczna)
* Tyflopedagogika

Administracja:
Administracja publiczno-gospodarcza

Druki do pobrania:
Podanie na studia podyplomowe

Wymagane dokumenty:
* Podanie,
* 2 zdjęcia (jak do dowodu osobistego),
* Dowód osobisty do wglądu.
* Kserokopia dyplomu ukończenia studiów licencjackich lub magisterskich.

Podania można składać od 30 września br. w Dziekanacie studiów podyplomowych, pokój nr 100. Zamknięcie postępowania kwalifikacyjnego na studia nastąpi 30 września br. Zajęcia odbywają się w soboty i w niedziele; przewiduje się maksymalnie 8 zjazdów w ciągu semestru. Po wydaniu przez Uczelnianą Komisję Rekrutacyjną pozytywnej decyzji, osoby przyjęte na Studia Podyplomowe otrzymają pisemne zawiadomienia.