Warunki i tryb rekrutacji na Studia Podyplomowe Powszechniej Wyższej Szkoły Humanistycznej „Pomerania” w Chojnicach w semestrze zimowym roku akademickiego 2017/2018.

Kandydaci na Studia Podyplomowe przyjmowani są bez egzaminów wstępnych. O przyjęciu na daną specjalność decyduje kolejność zgłoszenia, w ramach określonego przez Senat limitu słuchaczy w roku akademickim 2017/2018 oraz terminowe złożenie kompletu wymaganych dokumentów.

W ramach poszczególnych kierunków proponuje się następujące specjalności:

Pedagogika:
* Arteterapia i terapia zajęciowa
* Asystent osoby starszej i niepełnosprawnej
* BHP z metodyką
* Biologia w szkole (NOWOŚĆ)
* Doradztwo rodzinne
* Doradztwo zawodowe i pośrednictwo pracy (NOWOŚĆ)
* Edukacja dla bezpieczeństwa (NOWOŚĆ)
* Edukacja i rewalidacja osób z autyzmem , Zespołem Aspergera i zaburzeniami pokrewnymi (NOWOŚĆ)
* Mediacje i negocjacje w środowisku edukacyjnym, rodzinnym i społecznym (NOWOŚĆ)
* Nauczyciel wspomagający w klasach integracyjnych i terapeutycznych
* Opiekun w Domu Pomocy Społecznej i elementy opieki paliatywnej
* Organizacja i zarządzanie oświatą (NOWOŚĆ)
* Pedagogika lecznicza i terapia pedagogiczna (NOWOŚĆ)
* Pedagogika opiekuńczo – wychowawcza
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
* Praca technika i plastyka (NOWOŚĆ)
Przygotowanie pedagogiczno-metodyczne
* Resocjalizacja i socjoterapia
* Specjalizacja z organizacji pomocy społecznej (NOWOŚĆ)
* Surdopedagogika
* Surdotyflopedagogika
* Technika z wychowaniem komunikacyjnym
* Terapia behawioralna (NOWOŚĆ)
Terapia pedagogiczna
* Tyflopedagogika
* Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci z autyzmem , Zespołem Aspergera i zaburzeniami pokrewnymi (NOWOŚĆ)
* Wiedza o społeczeństwie
* Wychowanie fizyczne w szkole (NOWOŚĆ)
* Wychowanie do życia w rodzinie

Administracja:
Administracja celno-skarbowa
* Administracja elektroniczna
* Administracja finansowa
Administracja publiczno-gospodarcza
* Prawo pracy  w praktyce (NOWOŚĆ)
* Zarządzanie w administracji

Bezpieczeństwo Wewnętrzne
Bezpieczeństwo i porządek publiczny
* Bezpieczeństwo w administracji (NOWOŚĆ)
* Bezpieczeństwo w przedsiębiorstwie (NOWOŚĆ)
Zarządzanie kryzysowe 
* Zarządzanie kryzysowe w pomocy społecznej (NOWOŚĆ)

Druki do pobrania:
Podanie na studia podyplomowe

Wymagane dokumenty:
* Podanie,
* 2 zdjęcia (jak do dowodu osobistego),
* Kserokopia dowodu osobistego,
* Kserokopia dyplomu ukończenia studiów licencjackich lub magisterskich.

Podania można składać od 30 września 2017r. w Dziekanacie studiów podyplomowych, pokój nr 100. Zamknięcie postępowania kwalifikacyjnego na studia nastąpi 30.09.2017r. Zajęcia odbywają się w soboty i w niedziele, w wyjątkowych przypadkach w piątki od godz. 14.30; przewiduje się maksymalnie 6 zjazdów w ciągu semestru. Po wydaniu przez Uczelnianą Komisję Rekrutacyjną pozytywnej decyzji, osoby przyjęte na Studia Podyplomowe otrzymają pisemne zawiadomienia.