Warunki i tryb rekrutacji na Studia Podyplomowe Powszechniej Wyższej Szkoły Humanistycznej „Pomerania” w Chojnicach w semestrze zimowym roku akademickiego 2019/2020.

Kandydaci na Studia Podyplomowe przyjmowani są bez egzaminów wstępnych. O przyjęciu na daną specjalność decyduje kolejność zgłoszenia, w ramach określonego przez Senat limitu słuchaczy w roku akademickim 2019/2020 oraz terminowe złożenie kompletu wymaganych dokumentów.

W ramach poszczególnych kierunków proponuje się następujące specjalności:

Pedagogika:
* Arteterapia i terapia zajęciowa
* Asystent osoby starszej i niepełnosprawnej
* Biologia w szkole (NOWOŚĆ)
* Doradztwo zawodowe (NOWOŚĆ)
* Edukacja dla bezpieczeństwa (NOWOŚĆ)
* Diagnoza i terapia autyzmu – edukacja i rehabilitacja osób ze spektrum autyzmu (NOWOŚĆ)
* Mediacje i negocjacje w środowisku edukacyjnym, rodzinnym i społecznym (NOWOŚĆ)
* Nauczyciel wspomagający w klasach integracyjnych i terapeutycznych
* Opiekun w Domu Pomocy Społecznej i elementy opieki paliatywnej
* Organizacja i zarządzanie oświatą (NOWOŚĆ)
* Pedagogika opiekuńczo – wychowawcza
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
* Plastyka i technika w szkole (NOWOŚĆ)
Przygotowanie pedagogiczno-psychologiczne i dydaktyczne
* Resocjalizacja i socjoterapia
* Specjalizacja z organizacji pomocy społecznej (NOWOŚĆ)
* Surdopedagogika
* Terapia behawioralna (NOWOŚĆ)
* Pedagogika korekcyjna (terapia pedagogiczna)
* Tyflopedagogika
* Wiedza o społeczeństwie
* Wychowanie do życia w rodzinie (NOWOŚĆ)

Administracja:
Administracja publiczno-gospodarcza

Druki do pobrania:
Podanie na studia podyplomowe

Wymagane dokumenty:
* Podanie,
* 2 zdjęcia (jak do dowodu osobistego),
* Dowód osobisty do wglądu.
* Kserokopia dyplomu ukończenia studiów licencjackich lub magisterskich.

Podania można składać od 30 września 2019r. w Dziekanacie studiów podyplomowych, pokój nr 100. Zamknięcie postępowania kwalifikacyjnego na studia nastąpi 30.09.2019r. Zajęcia odbywają się w soboty i w niedziele; przewiduje się maksymalnie 8 zjazdów w ciągu semestru. Po wydaniu przez Uczelnianą Komisję Rekrutacyjną pozytywnej decyzji, osoby przyjęte na Studia Podyplomowe otrzymają pisemne zawiadomienia.