W dniu 09 marca 2011r. między Komendantem Głównym Policji a Powszechną Wyższą Szkołą Humanistyczną „Pomerania” w Chojnicach podpisane zostało Porozumienie w sprawie realizacji wybranych treści kształcenia na kierunkach Administracja i Bezpieczeństwo Wewnętrzne. Dokument podpisali Komendant Główny Policji gen. insp. Andrzej Matejuk i Rektor PWSH dr Janusz Gierszewski. Na podstawie Porozumienia Uczelnia zobowiązuje się do realizacji 300 godzin przedmiotów tzw. policyjnych. Studenci Administracji i Bezpieczeństwa Wewnętrznego po zrealizowaniu programu zgodnego z wytycznymi szkolenia zawodowego podstawowego policjantów, w ramach określonych specjalizacji będą mieli możliwość skrócenia szkolenia podstawowego.
(D.S.)